DVF generalforsamling
søndag 19. marts 2017

Kl 14-16 Sundholmsvej 8, 2300 København S
Frivillighedscenter Amager's lokaler Sundholm

En side PDF opsummering fra VietNam Ajour 2 2017

Referat af Generalforsamling søndag 19/3 - PDF 6 sider

Til download 40 MB - Referat med underskrifter og alle bilag

Referatet er bragt så valgene kommer først...

8. valg

a) Formand Jonas W. S. Andersen - genvalgt
b) Næstformand Sophus Vørsing og Lise Maling Olsen genvalgt som næstformænd
c) Kasserer Ole Westergaard - genvalgt 
d) Sekretær Ole Silberg Johansen - også genvaklgt
e) Genvalg af Annette Winther, Freddy Karup Pedersen, Inger Vinther Johansen, Jørgen Prag, Lise Malling Olsen, Loan Tran, Vân-Khanh Dang og Wilfred Gluud, samt nyvalgt Terkel Christiansen (sidste år suppleant)
f) 2 suppleanter: Rasmus Krøner og Jørgen Tang Rasmussen – begge nyvalg
Alle blev valgt med applaus

9. Valg af revisorer

Jan Cadovius og Rasmus Krøner stillede op til de to poster som interne revisorer og blev valgt med applaus.
RSM+ i Vordingborg fortsætter som vores eksterne registrerede og statsautoriserede revisor.

10. Godkendelse af indsamlingsudvalg samt projektgrupper

Generalforsamlingen besluttede indsamlingsudvalg og projektgrupper som følger:
Hospitalsindsamlingen: Formand Annette Winther, kasserer Birte Jensen og øvrige udvalgsmedlemmer: Jørgen Prag, Karin Mogensen, Preben Byberg, Terkel Christiansen og Wilfred Gluud.
Shelterindsamlingen: Formand Loan Tran, kasserer Ole Westergaard og øvrige udvalgsmedlemmer: Hung Vi Luu, Michelle Andersen, Minh Nguyen, Stine Gade Helms og Thi Thy ha Nguyen.
Projekt Gadebørn ”Underprivilegerede, illegale immigrantbørns rettigheder i Ho Chi Minh City”: Formand Freddy Karup Pedersen, kasserer Ole Westergaard og øvrige projektgruppemedlemmer: Casper Johansen, Jonas Andersen og Lise Malling Olsen.
To PhD stillinger i Hospital #1: Gruppen udgår snart, projektet slutter, men indtil da er formand Freddy Karup Pedersen, Ole Westergaard kasserer og Jørgen Prag projektgruppemedlem.
Redaktion ”VietNam Ajour”: Redaktør Inger V. Johansen, grafiker Lasse Jesper Pedersen og øvrige redaktionsmedlemmer er: Asbjørn Voss, Hong Nguyen og Morten Rasmussen.
Frivllig- og praktikant Udvalg: Annette Winther, Freddy Karup Pedersen, Thomas Holmegaard Faarup, Ole Silberg Johansen og Mathias Wahlstrøm. Kontorudvalg: Ole Silberg Johansen, Jørgen Tang Rasmussen og Birte Jensen.
 

2. Bestyrelsens beretning 2016-2017
(ved formand Jonas W.S. Andersen)

2016 var et fest- og jubilæumsår for DVF. Men samtidig har forudsætninger for foreningens arbejde forandret sig. Kampen om medlemmer og frivillige er blevet hårdere i Foreningsdanmark. De officielle relationer mellem Danmark og Vietnam har ændret karakter, og herhjemme i Danmark er den politiske vilje til at bruge penge på ulandsbistand til at overse. 
2016 var derfor også året, hvor det for alvor er blevet tydeligt, at foreningen står i et vadested med behov for på ny at finde sin retning. Oven i dette begyndte året med en ny konstituering af bestyrelsen, en ny formand, udskiftning i flere udvalg og mange andre forandringer. 

 
For bestyrelsen og for mig som formand, har 2016 været alt andet end ”business as usual”. Der er blevet eksperimenteret med nye arbejdsgange og med nye aktiviteter. Og som det er med eksperimenter, lykkes de nogle gange og andre gange ikke. 
Hvad angår kulturelle arrangementer i Danmark, har vi forsøgt os med fagligt smalle arrangementer. Eksempelvis havde vi i foråret et arrangement i anledning af at to vietnamesiske læger var i Danmark i forbindelse med deres ph.d. studie, som DVF er medsponsor af. De to læger holdt foredrag på Rigshospitalet om deres forskning og bagefter var der mulighed for at tale med dem under en middag på en vietnamesisk restaurant. Og i efteråret holdt vi et fyraftensmøde om vores projekter i HCMC. Begge arrangementer formåede at trække deltagere trods de smalle emner.
Knapt så godt gik det med to nye tiltag, nemlig vores kulturnatsarrangement som kun solgte to billetter, og et international seminar om situationen i det sydkinesiske hav måtte helt aflyses, da det ikke lykkedes at samle talerne på den afsatte dato.
Til gengæld glæder jeg mig over at foreningen har været synlig også uden for København, dels med en vellykket foredragsaften hos FOF i Aarhus, og dels med Wilfred Gluuds foredragsturné til flere jyske og fynske byer i efteråret.
Endelig forsøgte vi os for første gang med en nytårskur, som vi i bestyrelsen er enige om var en succes, både i forhold til antal deltagere og i forhold til stemning og udbytte. Udfordringen ved denne type aktiviteter er altid de menneskelige ressourcer. Det koster mange arbejdstimer af vores frivillige. Især den traditionsrige kulturdag har i de senere år haft store både menneskelige og økonomiske omkostninger.
Af samme grund bliver der i år ingen kulturdag. I stedet ville vi deltage i den store Asian Culture Festival som sidste år for første gang blev organiseret i København på Islands Brygge. Arrangørerne har desværre valgt at droppe dette års arrangement i København. I stedet undersøger vi nu muligheden for at deltage i den tilsvarende festival i Odense. Udover at vi med disse kulturaktiviteter lever op til vores formålsparagraf, er den synlighed og opmærksomhed de skaber omkring foreningen og vores arbejde vigtig for den fortsatte hvervning af nye medlemmer og frivillige. Samtidig er de frivillige kræfter helt afgørende for, hvor højt et aktivitetsniveau foreningen kan holde.
Det er derfor med stor tilfredshed at jeg kan konstatere, at vi i det forgangne år har oplevet en tilgang af frivillige på ca. 8. Medlemstallet kravler også langsomt op ad. Vi oplevede i 2014 et stort medlemsfrafald på 59 medlemmer. Statistikken vendte allerede året efter, hvor vi oplevede en medlemstilgang på 25. Denne tendens er fortsat i det forgangne år, hvor vi fik 6 nye medlemmer, så vi var oppe på i alt 363 medlemmer ved udgangen af 2016. Det er selvfølgelig en meget beskeden medlemstilgang, og bestemt ikke nok til at vi kan hvile på laurbærerne, men alle som har med foreningsarbejde at gøre ved også, hvor svært det i dag er at holde på medlemmerne og at tiltrække nye. Konkurrencen er hård i Foreningsdanmark, og derfor synes jeg godt, vi kan betragte det som en sejr – om end lille – at vi trods alt har et stigende medlemstal. At tiltrække flere medlemmer kræver dels, at vi gør opmærksomme på os selv, så folk opdager at vi eksisterer, og det kræver at vi har noget meningsfuldt at tilbyde medlemmerne.
Personligt har jeg forsøgt i 2016 at gøre opmærksom på foreningens arbejde gennem artikler og debatindlæg dels i Information og dels i det engelsksprogede webmagasin Scandasia.com. Ligeledes er vores blad, Vietnam Ajour, en vigtig ambassadør for DVF. Vi er ret stolte af dette blad som både visuelt og indholdsmæssigt er af meget flot standard for en lille forening som vores, og flere bestyrelsesmedlemmer gør et stor arbejde for at sikre, at bladet ligger offentligt tilgængeligt på vietnamesiske restauranter og lignende steder.
DVF er mere end kulturarrangementer og formidling. Et andet vigtigt omdrejningspunkt er vores udviklingsprojekter og indsamlinger. Det er til stadighed en krævende og vanskelig opgave, at samle penge ind til hospitalsudstyr og til LRWS, og det bliver ikke lettere af, at Vietnam i medierne ofte fremhæves pga. af den store vækst og velstandsstigning. Ikke desto mindre kan vi konstatere, at vi igen i 2016 nåede op på de 100 bidrag på mere end 200 kr. registreret på cpr-nr. ,som det kræves for at kunne tilbyde bidragyderne i 2017 skattefradrag.
Den helt store udfordring DVF står overfor er i forhold til vores udviklingsprojekter. Lige nu har vi Rettighedsprojektet, som dog udløber ved udgangen af denne måned medmindre vi får bevilget en 6 måneders forlængelse. Vi har i 2016 forsøgt, at få midler til to nye projekter – et i Vietnam og et i Cambodja – men uden held. Vi må altså konstatere, at det er blevet betydeligt vanskeligere at opnå bevillinger. Vi er dog ikke tilfredse med den sagsbehandling vi møder hos bevillingsmyndigheden, CISU, og lige nu er vi i dialog med CISUs ledelse og bevillingsudvalg. Forhåbentligt vil det føre til en afklaring af vilkårene for behandling af ansøgninger.
Dette leder mig frem til den helt tunge sky, som har hængt over foreningen i det forgangne år, og som vil kræve endnu mere opmærksomhed i det kommende. Det er økonomien. Allerede på sidste års GF blev det bemærket at foreningens budget opererer med et meget stort underskud, nemlig et underskud på 75.000 i budgettet for 2016. Heldigvis er det ikke gået så galt, og vi kan faktisk notere os et lille overskud på ca. 24.000 kr. At vi er endt med et lille overskud i 2016 ændrer dog ikke ved, at foreningens overlevelse er truet af det fald i indtægter, vi står overfor. DVF har igennem flere år har været afhængig af de midler, som administrationsbidraget fra vores udviklingsprojekter tilførte os. Det gør naturligvis vores økonomi sårbar. I 2017 vil nye indtægter derfor have topprioritet. Nye indtægtsmuligheder, som skal afsøges, er blandt andet annonceindtægter til bladet, arv og firmasponsorater. Desuden er bestyrelsen ved at undersøge muligheden for at sende flere frivillige og praktikanter til Vietnam, og dette vil måske også kunne være en kilde til indtægter for foreningen.
Bestyrelsen har i 2016 også arbejdet med nogle interne projekter, som skal styrke foreningen i fremtiden. Det drejer sig ikke mindst om at få tilmeldt foreningen til betalingsservice. Som nogle medlemmer forhåbentlig har bemærket, er det nu lykkedes. Det er bestyrelsens håb at det vil spare foreningen en masse energi på udsendelse af rykkere. Endelig har bestyrelsen holdt en lang række tema-møder i forbindelse med de ordinære bestyrelsesmøder med det formål at nå frem til en formulering af en strategi for foreningens arbejde de næste tre år. Det følger der mere om senere i dag, når vi vil bede GF om at godkende denne strategi.
Til sidst skal det ikke glemmes, at 2016 har været præget af fejringen af de diplomatiske forbindelser mellem Danmark og Vietnam, samt DVFs eget 40 års jubilæum. Det førte til stor opmærksomhed fra den vietnamesiske regerings side, og resulterede i ikke mindre end tre officielle besøg fra Vietnam. Første gang af to repræsentanter for VIDAFA i forbindelse med vores Vietnam Kulturdag. Anden gang af VIDAFAs formand, som også er minister for miljø og naturressourcer, og som benyttede lejligheden til at overrække foreningen Den vietnamesiske Venskabsorden ved en ceremoni på den vietnamesiske ambassade her i København. Og tredje gang i efteråret hvor en større delegation ledet af direktøren for Kommissionen for Massemobilisering besøgte vores sekretariat og drøftede mulighederne for at udbygge samarbejdet med DVF. Vi har ved hver af disse lejligheder gjort de vietnamesiske myndigheder opmærksom på, at de med den voksende velstand også er forpligtet til selv at tage et større ansvar for deres udsatte kvinder, børn og unge. Og vi har gjort opmærksom på vores bekymring for at vores vietnamesiske samarbejdspartnere, som har sværere og sværere ved at finde finansiering af deres arbejde.
Disse budskaber gentog jeg, da jeg var i Vietnam i november/december måned. Her mødtes Ole Silberg og jeg både med Minister Ha og med Kommissionen for Massemobilisering, som ved denne lejlighed forsikrede os om, at der vil blive sørget for vores samarbejdspartnere i HCMC. Vi afventer dog stadig at se nogle konkrete resultater.
Jeg indledte med, at foreningen stod ved et vadested for et år siden, og jeg kan konstatere, at det gør den stadig, og det vil den sandsynligvis gøre i en rum tid fremover. Men samtidig kan jeg konstatere, at vi har en smule fastere grund under fødderne og begynder at kunne ane i hvilken retning vi skal gå. Vi har udarbejdet en strategi, som uanset om den bliver vedtaget eller ej, har givet bestyrelsen mulighed for at se i kikkerten og tænke ud over den daglige drift. Vi har prøvet nye arrangementer af, og fundet ud af, hvad der virker, og hvad der ikke virker. Vi har en voksende skare af frivillige, som hjælper os på vej. Og vi ved at det, som har højeste prioritet her ved indgangen til et nyt bestyrelsesår, er at finde nye indtægtskilder, som kan understøtte vores arbejde i fremtiden.
 
Wilfred Gluud supplerede med tal for Facebook og hjemmeside:
Facebook siderne har et tilfredsstillende antal besøgende

DVF 671 - Hospitalsudstyr 106 samt Shelterindsamling 578.
Hjemmesiden www.davifo.dk har også et tilfredsstillende antal besøg
Hele 2016 var der 228.812 besøgende, og i februar 2017 var der 20.682 besøg.
De mest besøgte sider var: Mad, Vietnamkrig og Rejser.

3. Hospitalsindsamlingen

Landsindsamlingen Hospitalsudstyr til Vietnam
Formanden Annette Winther beretning for året 2016 
Regnskab Hospitalsudstyr for 2016 indsamlet 2016 115.284 kr.

Link til Hospitalsindsamlingen

4. Shelterindsamlingen

Shelterindsamligen til Little Rose Warm Shelter
Formand Loan Trans beretning for året 2016  
Shelter Collection Plan for 2017 
Regnskab Shelterindsamling 2016 indsamlet 2016: 51.691 kr,

Link til Shelterindsamling

5. Rettighedsprojektet: (Gadebørn HCMC)
”Underpriviligerede, illegale indvandrerbørns rettigheder i Ho Chi Minh City”

a. Jonas læste beretningen op, som vedhæftes som bilag GF7, samt tilhørende rapporter, bilag fra Casper GF7a og Jonas GF7b

Beretning 2016: ”Underprivilegerede, illegale indvandrerbørns rettigheder i Ho Chi Minh City”
På basis af Jonas og Caspers besøg hos HCWA i december, besluttedespå projektgruppemødet 15.1:
1. at ansøge CISU om forlængelse af projektperioden til udgangen af november 2017 inden for eksisterende budgetramme.
2. at anmode om fortsat fundraising sparring til HCWA fra Kingston Smith i London i
perioden, for midler der er afsat til den ikke besatte fundraiser stilling. HCWA har i stedet etableret en fundraising koordinations-gruppe med eksisterende personale.
3. Lise tager ved sit besøg i februar fat på oplæring i projektansøgning/planlægning med evt. nyt projekt som model med udgangspunkt i survey resultaterne.
4. Jonas’ og Caspers rapporter bliver sendt til bestyrelsen til orientering, når de er endeligt færdige.
Freddy beretter tillige: Regnskab og rapport er indsendt til danida ultimo december, og vi har ikke modtaget nogen kommentarer.
Yderligere bilag er hh rapporterne fra Casper og Jonas’ besøg i HCWA i december 2016.
Beretningen blev taget til efterretning.

b. Fremlæggelse af revideret regnskab som blev godkendt- bilag GF8

Link til projektet Gadebørn HCMC

6. Fremlæggelse og godkendelse af foreningens reviderede regnskab samt fastsættelse af medlemskontingenter

a. Foreningens reviderede regnskab. Regnskabet blev gennemgået af Ole Westergaard og godkendt. – bilag GF9.
Der blev ikke noget underskud i år, trods forventning om det modsatte. Det skyldes flere midler ifm med vore projekter, der har givet mere i administrationsbidrag end forventet. Vi ender med et overskud på 24.488,14 kr.
 
b. Budget for det kommende år. Reglerne for biblioteksbevilling har ændret sig, så vi ikke længere kan få disse penge. Derfor ændres indtægtssiden, så den bliver 2.500 kr. mindre end forventeligt. Vi godkendte budgettet med denne ændring. Bilag GF10.
c. Fastsættelse af medlemskontingenter for 2016: Fastholdes samme niveau i 2017, altså 215 kr. / 160 og 60 kr. for hhv. fuldt medlemskab, nedsat som pensionist eller studerende og husstandsmedlemsskab.

  7. Behandling af indkomne forslag

a. 3-års strategi – FU’s forslag der blev vedtaget

Forslag til 3 år strategi 2017-2019 GF11

Bilag til 3 års strategi: implemeteringsplan

b. ændring af vedtægterne – bestyrelsens forslag til justering – Vedtagne vedtægter for DVF

c. ændring af vedtægterne for Hospitalsindsamlingen – udvalgets og bestyrelsens forslag til nye vedtægter

Ændrede vedtægter for indsamlingen "Hospitalsudstyr til Vietnam"

d. ændring af vedtægterne for Shelterindsamlingen – udvalgets og bestyrelsens forslag til nye vedtægter

Ændrede vedtægter for indsamlingen "Shelterindsamlingen"

11. Eventuelt 

Kirsten Vagn Jensen foreslog vi kontakter de mange rejsebureauer der efterhånden laver rejser til VN, mhp at skaffe annoncører.
Lise fortæller hun er efter nogle af dem ifm en brochure hun er ved at lave.
Jonas fortæller forslaget passer fint med vi i forvejen har besluttet at have annoncer i VietNam Ajour.

Formanden Jonas W.S. Andersen takkede alle for at møde op, dejligt at se nye ansigter, som vi håber at se endnu mere til
==================

Referat Generalforsamling 2016