Dansk Vietnamesisk Forenings historie

I 1989 blev forenings bomærke erstattet af et fredeligt motiv lavet af Thomas Kruse,
Det oprindelige militante bomærke
var lavet af Dea Trier Mørk. 

Begge billedkunstnere var medlemmer 
af det politiske kunstnerkollektiv Røde Mor.

 
Dansk Vietnamesisk Forening (DVF) blev oprettet i januar 1976 for at samle de forskellige fløje at Vietnambevægelsen i et fortsat solidaritetsarbejde, efter at Vietnam-krigen sluttede den 30. april 1975. Foreningens grundlag blev i efteråret forhandlet på plads af Vietnam 69, De Danske Vietnamkomiteer,  Vietnam-indsamlingen Giro 1616, og Forbundet mod Imperialismen (tidligere Indokinakomiteerne). Over 300 hundrede deltog i den stiftende generalforsamling i januar 1976, der valgte en bestyrelse på 25 medlemmer.
Efter en vis afmatning i slutningen af 70erne, forstærkedes opbakningen om DVF kortvarigt da Kina i starten af 1980 angreb Vietnam militært, efter at Vietnam havde invaderet Cambodia og afsat Pol Pot. I starten af 1980erne forsvandt det politiske fokus fra Vietnam-arbejdet, og fra omkring midten af 80erne var arbejdet i bestyrelsen ikke længere domineret af medlemmernes tilhørsforhold til forskellige organisationer, men deres personlige engagement i solidaritets- og venskabsarbejdet. Aktivister fra begge fløje i den oprindelige Vietnam-bevægelse deltog i arbejdet, og foreningen er med tiden blevet stadig mere præget at medlemmer, der ikke kom fra den gamle Vietnam-bevægelse, og hvis interesse for Vietnam stammede fra tiden efter 1975.  
 
I 1990 vedtog man at afskaffe den politiske programerklæring fra 1976, der efterhånden virkede særdeles bombastisk. DVF har nu en kort formålserklæring om "at befordre samarbejde og forståelse mellem Danmark og Vietnam og fremme venskabet mellem danskere og vietnamesere". Samtidig forsvandt brugen ordet solidaritet i foreningens materialer, til fordel for ordene venskab og venskabsforening, bl.a. for at tiltrække nye medlemmer på et bredere grundlag.
Op igennem 1990erne øgedes interessen omkring Vietnam i brede kredse i det danske samfund, stærkt hjulpet af det officielle Danmarks store ulandsbistand og Vietnams åbning og popularitet som rejseland. Efter at DVFs medlemstal i 1993/94 var nede under 300, førte en medlemskampagne til at DVF i en længere årække efter 1997 havde over 500 medlemmer Samtidigt har foreningen efterhånden har udviklet nye kontakter til grupper som adoptivforældre med børn fra Vietnam, organisationer der driver projekter i Vietnam og desuden til vietnamesere i Danmark (hvoraf hovedparten er flygtninge fra tiden efter 1975).
 
Bladet VietNam Ajour
Foreningen har gennem hele sin levetid udgivet det udadrettede kvartalsblad "Vietnam", som oplyser om udviklingen i Vietnam. I 1994 skiftede bladet navn til "VietNam Ajour", for at markere at man ikke kun er et foreningsblad, men informerer bredt om den aktuelle udvikling i landet, også om menneskerettigheder og opposition til Vietnams Kommunistparti (som er det eneste tilladte parti).  
 

Traditionen fra de tidligere Vietnam-indsamlinger er blevet videreført, først gennem indsamling af brugt hospitalsudstyr, og i 1978 startedes Landsindsamlingen Hospitalsudstyr til Vietnam. I 1980 adopterede man et børnehospital med 600 senge (nu 850 senge) i Ho Chi Minh-byen (Saigon), som indtil 2009 modtog alle de indsamlede midler. Selvom Vietnam i 1980erne var politisk isoleret, lykkedes det år efter år at indsamle omkring 100.000 kroner, og dette resultat er blevet videreført siden. I 2010 blev indsamlingens mål ændret til provinshopitalet i Bao Loc (100 km syd for Da Lat).

Bistand til pigehjemmet Litte Rose Warm Shelter
Shelterindsamlingen - Shelterprojektet 2009-14

Pigecentret "Little Rose Warm Center" arbejder med rehabilitering af seksuelt misbrugte og socialt udsatte piger. Centrets kapacitet er max. 25 piger. Pigerne får ophold, mad og skolegang og derefter hjælpes i gang med et arbejde og hvis muligt at blive genforenet med deres familie. 
I december 2004 bevilgede Danidas Minipulje næsten 1 million kroner, til støtte for LRWS s DVF hjalp med at etablere mere langsigtede kapacitetsopbyggende indsatser. Projektet sluttede 2014.
"Shelterindsamligen - hjælp socialt udsatte børn i Vietnam" blev oprettet oktober 2007 for at støtte socialt arbejde for børn og unge i Vietnam. Indsamlingen støtter primært arbejdet på Little Rose Warm Shelter (LRWS) og Green Bamboo Warm Shelter (GBWS).
 
Pilot-project: Sexual education to young female and male students at the Thai Nguyen University
DVA has received a grant of DKK 1 million DKK (157.100 US dollar) from CISU/Danida to carry out a sexual and reproductive health project in partnership with the Hanoi based Research Centre for Gender, Family and Environment in Development (CGFED). The Univerity has been chosen since it has the second highest abortion rate in Vietnam and around 30% of the students are from ethnic minority groups and generally students are from less privileged families. The Students Association and the Youth Union will also be involved in developing and implementing the project. The project will focus on developing youth friendly Sexual and Reproductive Health and Rights information material and new training methods. Thai Nguen is 60 km north of Hanoi.
 
Bistadsprojekt fra 2014-17: Gadebørn rettigheder i Ho Chi Minh Byen   
Projekt er godkendt og bevilliget med 3,5 mill Dkr. over 3 år af CISU/Danida. Projektet startede 1. april 2014 med navnet "Rights of underpriviliged migrant children in Ho Chi Minh City". Projektet har fokus på at undersøge migrantbørns vilkår og hjælpe dem med de udfordringger de står overfor. Familier og børn der flytter indtil storbyen for at søge arbejde er i den situation at de ikke er registreret der og derfor ikke kan modtage lægehjælp og børnene kan ikke gå i skole. Ofte ender børnene derfor på gaden og er overladt til sig selv.
 
Gennem indsamlingen fik man tilknyttet en række læger, og fra 1989 førte det til samarbejde med Børnehospital nr. 1 i Ho Chi Minh byen (der også er landsdelshospital for børnesygdomme i Sydvietnam) om et uddannelses- og forskningsprojekt om akutte luftvejsinfektioner. Det blev finansieret i 1991-94 af Danida med 1,6 mio., og forlænget med en ny fase frem til 1997 med en bevilling på 5,1 mio. kr. Fra 1997-2000 gennemførtes et projekt omkring Dengue-feber, den 4. hyppigste årsag til dødsfald hos børn i Vietnam, finansieret af Danida med 2,7 mio. kr. For at nå ud i landområderne, foregår en del af projekterne på sundhedsklinikker og i landsbyer i flere provinser. 
Danida bevilgede i 1998 6 mio. kr. til en projekt (dec. 1998 til 2001), IMCI (Integrated Management of Childhood Illness), som følger en WHO standard hvis mål er at reducere dødelighed og alvorlig sygelighed af de fem alvorligste sygdomme hos børn i Vietnam. I 2003 startede en ny fase af IMCI-projektet (Integreret forebyggelse og behandling af alvorlige sygdomme hos børn) med et budget på ca. 8,6 mill. kr. finansieret af Danida. Projektet arbejder i 4 provinser i det sydlige Vietnam, og arbejder med at udvikle og uddanne i mere effektive måder at tage hånd om de syge børn på. Børnene undersøges nu også for mulige årsager til sygdommen, f.eks. fejlernæring, dårlig trivsel etc.
"Børneoverlevelse i det sydlige Vietnam" startede februar 2009 og sluttede november 2012. Danidas bidrag til programmet var 6.125.792 kr., faktisk anvendt 5.870.973 kr. 
Den direkte målgruppe har været børn og unge af begge køn, men via fokusering på børn også mødre. En sekundær målgruppe har været sundhedspersonale på alle niveauer samt stab og frivillige i Ho Chi Minh City Wellfare Foundation.
I alt formidlede DVF 30,5 millioner Dkr. til Sundhedsprojeker for børn i det sydlige Vietnam.
PACODE-alliance-projektet startede primo 2005 til fordel for fattige i 2 provinser i Mekong-deltaet (primært khmer mindretal), sammen med CARE Danmark og OVE (organisationen for Vedvarende Energi). Danida bevilgede næsten 19 mill. kr. til et 5-årigt program, og DVFs bidrag er inden for vores kernekompetence på bistandsområdet: det sundhedsfaglige i samarbejde med Børnehospital nr. 1. PACODE-alliance-projektet sluttede 2010. CARE har fortsat deres del af projektet.
Revideret 12-12-2017 WG

Formænd for Dansk Vietnmesisk Forening

  • 1976 Kate Fleron valgt på den stiftende generalforsamling 31. januar - Nekrolog PDF
  • 1977-78 Johannes Glavind (dr). I november 1978 fratrådte Johs. Glavind som formand, tragisk nok døde han kort efter. Nekrolog PDF
  • 1978-82 Kirsten Vagn Jensen fra nov. 78. Hun fratrådte i november 1982 for at få tid til at skrive en samlet fremstilling af Indokinas historie. Bogen "Befrielse, men ikke fred" udkom i 1985 og kan lånes vi www.bibliotek.dk
  • 1982-85 Wilfred Gluud, fra nov.82 og frem til januar 1985
  • 1985-92 Kollektiv ledelse
  • 1992-93 Jens-Christian Sørensen
  • 1996-2008 Jørgen Prag
  • 2008-2010 Ole Riis
  • 2010-2016 Jørgen Prag
  • 2016 Jonas WS Andersen

Læs mere om foreningens historie