Shelterprojektet for sårbare piger
2009-2014

Årsberetning Shelterprojektet 2013 - Ole Riis 23. marts 2014 - PDF
UDDRAG: Ved slutningen af 2013 havde vi stadig penge til overs, og vi anmodede CISU om at få lov til at bruge dem på renovering af bygningerne. Vi havde ikke indbygget vedligeholdelse af bygninger i projektet, og det var nu særdeles hårdt tiltrængt. Huset var begyndt at synke i den ene side og dermed slå revner. Renoveringsudgifter ca. kr. 150.000.

Video fra Little Rose Warm Shelter 2 min

Årsberetning Shelterprojektet 2012 - Ole Riis 17. marts 2013
DVF's såkaldte Shelterprojekt som nu gennem 2 faser og 8 år har støttet Little Rose Warm Shelter skulle egentlig være sluttet 31.12.2012. Men projektgruppen sendte en ansøgning til de bevilligende myndigheder om en ét-årig forlængelse (english PDF). Denne forlængelse blev bevilliget uden indskrænkninger omkring årsskiftet.Projektet var sådan set i mål på de afgørende elementer, men projektgruppen ønskede at lave en yderligere konsolidering. Det nytænkende ved vores projekt har været at vi allerede fra starten af projektets første fase havde indtænkt en økonomisk bæredygtighedsstrategi, som indebar en indsats både fra den danske projektgruppe, men også en kapacitetsopbygning af partneren, således at de kunne klare sig efter Danida-støtten hørte op. Denne strategi er lykkedes.I Vietnam er der i dag således flere ambassadører med baggrund i det danske expat miljø. Derudover har Shelterindsamlingen fået en frivillig ”country manager” Frederikke Lindholm. I slutningen af 2012 havde vi en frivillig udstationeret i HCMC som skulle hjælpe LRWS med at projektmålene.
I 2013 vil Danida-støtten til driften af LRWS fase ud i perioden fra 1.7.2013 til 31.12.2013 med 1/6 om måneden således at den ved årsskiftet er helt udfaset. Herefter skal Shelterindsamlingen og LRWS egen fundraising skaffe pengene selv til hele driften.
Der er etableret Shelterindsamlingen og omkring den er der nu frivillig i både Vietnam og Danmark der aktivt arbejde for at samle penge ind til LRWS og andre støtteværdige formål, og personalet på LRWS er blevet uddannet i også selv at kunne fundraise. I konsolideringfasen 2013 skal der særlig fokus på en nye såkaldt ”busines model” hvor LRWS får penge for at træne andre sheltre og institutioner i seksuelt forebyggelsesarbejde (CSAP) og i social og emotionel læring (SEL).
Øvrige forhold vi sætter fokus på i konsolideringsperioden 2013 er 1. bedre advocacy arbejde, 2. teambuilding, 3. kursus i rehabilitering gennem drama, 4. ekstra træning og coaching i CSAP og SEL arbejde samt en ekstern evaluering af hele projektet.

M.h.t. CSAP træningen og SEL træningen er vi i dag så langt med LRWS og den tilknyttede core group af trænere, at vi kan betragte det som et ressourcecenter for CSAP og SEL viden i Vietnam. Det materiale vi har udviklet indenfor begge kategorier, dels i samarbejde med Stairway Foundation og dels med Social Pædagogisk Forlag, er nok det bedste der findes i Vietnam. Det er vi meget stolte af og vi arbejder i 2013 med at sprede det yderligere og har allerede kontakt til flere interessenter herunder en forskningsenhed under det vietnamesiske undervisningsministerium. Materialet blev med succes præsenteret for NGO miljøet i Hanoi ved et seminar i 29. november 2012. Fotoserie fra seminaret

For en mere detaljeret redegørelse se årsrapporten til CISU (english PDF).

ScanAsia Febrary 2013
Bistand behøver partnere - Charity calls for partner

Artikel om Little Rose Warm Sheler og projektets danske volontør Frederikke Lindholm.
Se artiklen på dansk og engelsk

The celebrating 20th years anniversary:
link to website: The Little Rose Warm Shelter

The Little Rose Shelter was established in 1992, and in 2012 we would like to celebrate the 20th anniversary for the Shelter. A refuge for young girls who are survivors of, or at risk for, abuse and trafficking in Vietnam.
Fotoserie med 27 billeder fra fejringen

Rapport og fotoserie fra Ole Riis besøg december 2010 i HCMC og på LRWS

Medarbejdere fra shelterprojektet i Ho Chi Minh Byen var sommer 2011 på besøg i Danmark; af Ole Riis fra VietNam Ajour 3-2011

Beretning Shelter projektet ved Generalforsamling lørdag 26. marts 2011 ved Ole Riis: Projektet er nu lidt over halvvejs. Ved udgangen af indeværende kvartal er vi helt ajour med indsatserne hvad angår forebyggelse af seksuelt misbrug samt undervisning i sociale kompetencer. Vi mangler at trykke hæfter men træningen er gennemført. Vi måtte i marts 2010 arrangere et ikke oprindeligt planlagt seminar om vores misbrugs materiale for at hjælpe med at få de nødvendige godkendelser i Vietnam igennem. Vi inviterede mange højtstående personer fra HCMC og Hanoi samt specialister fra universiteterne. Stairway Foundation’s (vores samarbejdspartner på området) ledelse deltog også i seminaret. Det der var mest nervøsitet omkring var vores omtale af incest. Trafficking og pædofili i almindelighed var ikke problematiske.
Fundraising aktiviteterne er ikke helt på omdrejningshøjde, men i løbet af året har vi fået to nye gruppemedlemmer Maria Wiese og Giang Phan der skal være med til at indhente det vi er bagud på fundraising. Dog har det vist sig, at det nogle gange er svært at komme som ny ind i en gruppe der har været i gang så længe med et projekt som vores. Inden man går ud og er aktiv vil man gerne have projektet sådan rigtig ind under huden så man er sikker på hvad man skal fortælle en potentiel sponsor. Derfor har det ikke været et ”plug and play” forhold at integrere nye gruppemedlemmer, men det kræver stort arbejde fra både nye og gamle gruppemedlemmer. Tak til Phuc som udtrådte af gruppen i 2010.
Midtvejsrapport er ved at blive udarbejdet, og der er lige sendt den årlige rapport til Projektrådgivningen. Ole Riis har været bagud med udarbejdelse af afsluttende rapport og regnskab for det forrige projekt. Det er kommet på plads i løbet af januar 2011, men har betydet at vi i et par måneder ikke kunne få udbetalt næste rate fra Projektrådgivningen. Dette er dog på plads nu og næste rate er tilgået os. Vietnameserne har ikke mærket noget til dette forhold, da de hele tiden har haft penge nok. I løbet af sommeren 2011 kommer vores vietnamesiske partner til Danmark på en studietur, som vi allerede er begyndt at planlægge.
Der er i regnskabsåret overført 400.000 kr. til partner i Vietnam og anvendt 176.267 kr. på lønrefusion og rejser for danske deltagere, samt overført 20.000 kr. i administrationsbidrag til DVF.

Shelter-nyt 2010: Forebyggelse af seksuelt misbrug - Job-projekter mangler donorer - Malekonkurrence for børns rettigheder

Man velkommen til at kontakte Ole Riis, mail ole.riis.dk@live.com

Fotoserie fra Little Rose Varm Shelter juli 2009, 26 fotos af Nis Jensen

Shelter-projektet beretning på generalforsamling 27/2 2010 ved Ole Riis:
I 2009 startede en ny fase af projektet til støtte for og udvikling af Little Rose Warm Shelter (LRWS) og deres personale. I denne nye fase, hvor behovet herfor udkrystalliseredes i den første 4-årige periode, har vi fået næsten 3 mio. kroner at arbejde med i yderligere 4 år.
I denne fase arbejder vi med forskellige komponenter. Vi udvikler sammen med Stairway Foundation præventionsmateriale på vietnamesisk. Materialet består af 3 DVD’er, der retter sig mod hhv. trafficking, misbrug i hjemmet og risikobørn, der lever på gaden. Der bliver i tilknytning til DVD’erne udarbejdet undervisningsmateriale. LRWS skal først selv lære at bruge det og derefter lære ansatte på andre sheltre i HCMC teknikkerne. På denne komponent holder vi tidsplanen, og materialet er nu færdigudviklet, og den første træning har fundet sted. Det har vist sig, at det er sværere at tale om incest, end vi regnede med, og derfor bliver der i marts måned 2010 afholdt et seminar, hvor myndigheder og fagfolk bliver informeret om vores projekt særligt hvad angår præventionsdelen.
Sammen med Social Pædagogisk Forlag skal vi udvikle et pilotprojekt, hvor vi udarbejder et særligt vietnamesisk materiale til social og emotionel læring, baseret på deres erfaringer med Trin for Trin samt alle de andre værktøjer, de i tidens løb har stået for. Denne komponent er lidt forsinket pga., at arbejdet med præventionsdelen arbejdsmæssigt har fyldt rigtig meget hos vores partner. Men her i marts måned rejser en konsulent med til Vietnam for at følge op på tingene, og vi forventer, at det første kursus for LRWS folkene finder sted i starten af 2011. Ligesom med præventionskomponenten er det meningen, at LRWS folkene først selv skal lære teknikkerne og derefter give dem videre til mange andre sheltre i HCMC området.
I projektet arbejder vi også aktivt med fundraising for at sikre bæredygtigheden af projektet, efter at midlerne fra Danida stopper, og for at sikre ikke Danida-finansierede udgifter. Fundraisingaktiviteterne blev startet op i den foregående projektfase. Vi nåede allerede dengang at få etableret en iht. Ligningsloven godkendt indsamling (Shelter Indsamlingen) samt at begynde at skabe kontakt til det danske erhvervsliv i HCMC. Vi arbejder til stadighed på at udbygge vores fundraising aktiviteter i Danmark og over for danskere i Vietnam. Men vores opgave er også at hjælpe vietnameserne til selv at fundraise midler.
Shelter-projektet har fået tilknyttet Maria Tauber Wiese, der primært tager sig af fundraising sammen med Phuc Van Tran og Ole Riis.
Arbejdspresset er stort, både hos den danske projektgruppe men også hos LRWS-folkene, når et sådant projekt sættes i søen med så mange aktiviteter, hvoraf nogle er sideløbende. Vi er således bagud med den sidste afrapportering af det foregående projekt, men forventer at få det klaret inden sommerferien. Vi har også måttet konstatere, at vi har fået lavet et meget stramt personalebudget for vietnameserne. Vi vidste det egentlig godt, da vi oprindeligt planlagde, men der var simpelthen ikke flere penge. Vi var stødt mod 3 mio. kroners loftet. Vi har behov for at ansætte 1-2 personer til udelukkende at tage sig af implementeringen af præventionsarbejdet i de andre sheltre. Takket være donationer fra ScanCom (www.scancom.net) og Sunmark Production (www.sunmark.dk), begge danske virksomheder med filialer i HCMC, har det været muligt at ansætte personer til den del. ScanCom’s donationer har desuden betydet, at LRWS bygningen i 2009 har kunnet få en meget tiltrængt renovering, så der nu er gode forhold på centret.

Artikel af Vân-Khanh Dang og Ole Riis: Shelterprojektet - den næste fase (4-2009)

Ny projektperiode godkendt, VietNam Ajour 1-2009 - PDF

Ny bevilling fra Projekt-puljen på 2.999.549 kr. for 2009-20012
Building Capacity for Child Abuse Prevention and Rehabilitation in South Vietnam 

Projektet har til formål at udvikle, implementere og replikere et teoretisk velfunderet rehabiliteringsprogram samt forebyggelsesprogram i LRWS og 27 shelters i HCMC. Dette skal højne kvaliteten af rehabilitering og forebyggelse af seksuelt misbrugte børn i Sydvietnam. Projektet sigter på at ramme 60 børn i LRWS og i alt 2500 børn og deres familier i HCMC. Endvidere sigter projektet på, at uddanne og påvirke studerende fra universiteter i HCMC og Dalat, således at disse i deres kommende arbejde kan drage nytte af projektets erfaringer og viden.
Projektet sigter på gennem fortalervirksomhed at påvirke myndigheder og beslutningstagere i HCMC og Sydvietnam ved at sætte fokus på emnet seksuelt misbrug af børn.
Det er projektets mål at LRWS og HCWF bliver i stand til at fundraise således, at et realistisk aktivitetsniveau kan opretholdes efter projektets afslutning.

Shelter-projektet gennemføres i samarbejde med den vietnamesiske organisation HCWA (Ho Chi Minh Child Welfare Assication), der kører 10-11 andre sociale projekter. I december 2004 bevilgede Danidas Minipulje næsten 1 million kroner, til støtte for pigecentret "Little Rose Warm Center" som arbejder med rehabilitering af seksuelt misbrugte og socialt udsatte piger. DVF hjælper med at etablere mere langsigtede kapacitetsopbyggende indsatser. Centrets kapacitet er max. 25 piger, der får ophold, mad og skolegang og derefter hjælpes i gang med et arbejde og hvis muligt at blive genforenet med deres familie.

Shelter-projektet 2005-08

The Little Rose Warm Shelter
55/2 Lam Van Ben, Tan Kieng Ward, District 7, Ho Chi Minh City
Project Manager:  Nguyen Kim Thien (Mrs.)
Tel: (848) 38720308
Fax: (848) 38401407
Email: littlerosestory@gmail.com
Folk, der ønsker at besøge Shelteret skal koordinere med den ansvarlige person inden besøget.
People who want to visit the Shelter shall coordinate with the person in charge prior to the visit.

Shelterindsamlingen - Hjælp socialt udsatte børn i Vietnam

Spørgsmål til projektet kan rettes til Loan Tran på mail-adresse: loan@davifo.dk


Oversigt NGO'er der arbejder i Vietnam