Sundhedsprojekter i Vietnam 1991-2012

Professor, overlæge dr. med. Freddy Karup Pedersen
Portræt artikel "Professorat i Børnesundhed"

Video Sundhedsprojekt 2006 3 min
7,5 MB - 38,4 MB - QTM 23,1 MB

Child Survival project - Scientific articles as PDF

Alexandra Kruse Ph.d. afhandling: ”Neonatal Hospital Mortality in South Vietnam”


Slutrapport 30. juni 2013

Børneoverlevelse i det sydlige Vietnam

Start 1. februar 2009 og slut 30.november 2012. Danidas bidrag til programmet var 6.125.792 kr., faktisk anvendt 5.870.973 kr. 

Den direkte målgruppe har været børn og unge af begge køn, men via fokusering på børn også mødre. En sekundær målgruppe har været sundhedspersonale på alle niveauer samt stab og frivillige i Ho Chi Minh City Wellfare Foundation, der har haft gavn af programmet i kraft af den givne uddannelse. Programmet må siges at have nået sine målsætninger, og da en stor del af aktiviteterne har haft karakter af undervisning og uddannelse af såvel sekundær som primær målgruppe, kan resultaterne forventes at være af længere varighed.
Projektområdet dækkede 3 områder i Ho Chi Minh City med ca. 700 gadebørn samt 40 kommuner fordelt på 4 sydlige provinser med en befolkning på ca. ½ million. Af disse var ca. 100.000 børn. Indirekte har projektets indflydelse på indholdet i Sundhedsministeriets undervisningsprogrammer vedrørende håndtering af nyfødte betydning også udenfor projektområdet. Omkostningerne til serviceydelser i projektområdet er skønsmæssigt ca. 5 kr. per person. Værdien af organisationens frivillige arbejde er ej værdisat.
Socialt udsatte børn og unges behov og rettigheder er bragt på dagsordenen overfor involverede lokale myndigheder og andre bistandsorganisationer og børnesundhed har fået højere prioritet hos sundhedsmyndighederne i projektområdet. Der er etableret et netværk af ”stake holders” vedrørende socialt udsatte børn i Ho Chi Minh City.
Ho Chi Minh Wellfare Foundation har fået status som en anerkendt bistandsorganisation og fortalerorganisation for børns behov og rettigheder generelt i Ho Chi Minh City, og organisationen har i forbindelse med projektet udviklet en strategisk 3 års plan og en projektimplementeringskapacitet, som ikke tidligere var til stede på samme niveau.
Den formidlede personaleuddannelse kan forventes at have en længerevarende effekt udover projektperioden. Dansk Vietnamesisk Forening planlægger at fortsætte samarbejdet med Ho Chi Minh City Wellfare Foundation via samarbejdsprojekter, der fokuserer på børns rettigheder og fortalervirksomhed herfor. Programmets erfaringer er via møder kommunikeret til andre organisationer, der arbejder med socialt udsatte børn samt til sundhedspersonale i hele Sydvietnam via årlige møder om børnesundhed.
 
Projektets mål
Projektet har ved sundhedskomponentens analyse af hyppighed og årsager til død hos nyfødte kunnet pege på undgåelige årsager til død (”avoidable factors”) og hermed kunnet bidrage til udvikling af Sundhedsministeriets undervisningsprogrammer for håndtering af nyfødte, hvilket formentlig har været en af flere faktorer af betydning for det fald, der er et i børnedødeligheden i Vietnam i programperioden. 
Projektets arbejde med forebyggelse af seksuelt overførte sygdomme og HIV/AIDS hos 700 socialt udsatte og gadebørn i 3 distrikter i Ho Chi Minh City har udover den direkte effekt for målgruppen givet Ho Chi Minh City Wellfare foundation et vigtigt erfaringsgrundlag på dette område og bidraget til den øvrige kapacitetsopbygning af organisationen, som bistandsydere til og fortalere for udsatte børn i Sydvietnam.
En forsinket projektimplementering på grund af indførelse af nye krav (efter projektplanlægning og ansøgning) om godkendelse af det samlede projekt i Prime Ministers Office i Vietnam har givet anledning til, at en del af indsatsen på HIV/AIDS området har måttet justeres, da andre store donorer i mellemtiden havde varetaget en del af den planlagte undervisningsaktivitet på området.
Den anvendte projektmodel med kortvarige konsulentbesøg af danske eksperter men ingen fast udstationeret har vist sig velegnet under vietnamesiske forhold og betingelser.
Udviklingsmål 1 og 2, at bidrage til opnåelsen af MDG 4 (reduce child mortality by two-thirds, between 1990 and 2015, the under-five mortality rate) og MDG6 (combat HIV/AIDS, malaria and other diseases) er opnået med implementering af sundhedskomponenten og HIV/AIDS komponenten, men kan i sagens natur først endeligt vurderes i 2015. Udviklingsmål 3, en kapacitetsopbygning af Ho Chi Minh City Wellfare Foundation og dens rolle som fortaler for børns rettigheder og børnesundhed i Sydvietnam er opnået på tilfredsstillende vis.
 
Udviklingsmål 1: reproduktiv sundhed og HIV/AIDS
Forbedring af viden, holdninger og sundhedsadfærd hos socialt udsatte børn og unge i Ho Chi Minh City vedrørende reproduktiv sundhed og HIV/AIDS: surveys vedrørende reproduktive sundhed og HIV/AIDS hos 747 udsatte børn og gadebørn i 3 distrikter i Ho Chi Minh City er gennemført og på basis heraf er der for målgruppen gennemført 10 træningskurser vedrørende basal viden om børns rettigheder og forebyggelse af seksuelt misbrug, 18 træningskurser vedrørende HIV/AIDS og reproduktive sundhed, 14 træningssessioner vedrørende ”life skills” samt afholdt forskellige klubarrangementer, konkurrencer om viden på området, samt øget konkret støtte til 358 børn afficerede af HIV/AIDS og støtte til skolegang til 460 gadebørn.
Udviklingsmål 2: børn inficerede eller påvirkede af HIV/AIDS
Hensigtsmæssigt sociale og sundhedsforhold for børn inficerede eller påvirkede af HIV/AIDS, herunder deres adgang til et sammenhængende rådgivningsstøtte og behandlingssystem på alle niveauer: Village healthworkers i de 40 projektkommuner er uddannede i undervisning af mødre i ”homebased care” for børn med HIV/AIDS i projektområde og de uddannede healthworkers indgår i HIV/AIDS netværket på lokalt kommune- og distriktsplan.
Train the trainers kursus i community care for HIV/AIDS inficerede børn er afholdt for 15 trainers. Wellfare foundation er via sit HIV/AIDS arbejde blevet fast medlem af HIV/AIDS kommiteen for Sydvietnam i Ho Chi Minh City.
 
Udviklingsmål 3: reduktion af død i nyfødthedsperioden
Teste og indføre simple forebyggende behandlingsmæssige tiltag med henblik på reduktion af død i nyfødthedsperioden: En analyse af 300 dødsfald hos nyfødte i en 1-årig periode på Børnehospital Nr. 1 i Ho Chi Minh City og 150 dødsfald i samme periode i provinshospitalet Dong Tap har ført til identifikation af en række undgåelige faktorer, der har bidraget til de pågældende dødsfald og undervisningsprogrammer vedrørende håndtering af nyfødte er justeret under hensyntagen hertil. Resultaterne er præsenteret i ph.d. arbejdet Neonatal dødsfald i Vietnam forsvaret ved Københavns Universitet foråret 2013.
En række kurser på området er gennemført for sundhedspersonale fra projektområdet på forskellige niveauer: Train the trainers kursus om sygeplejebehandling af nyfødte, 21 deltagere
Train the trainers kursus om behandling af nyfødte for læger med 7 deltagere
2 dages train the trainers kursus om akut behandling af nyfødte for 46 læger og sygeplejersker
2 dages train the trainers kursus om basal behandling af for tidligt fødte for 46 læger og jordemødre
Undervisning i infektionskontrol på afdelinger for nyfødte i Dong Tap, Vin Long og Lam Dong hospitalerne.
 
Udviklingsmål 4: IMCI Genopfriskningskurrser
At støtte allerede eksisterende aktiviteter i projektområder med henblik på reduktion af død hos børn under 5 år: Der er gennemført IMCI (Integrated Management of Childhood Illnes)
Genopfriskningskurser for alt tidligere i IMCI uddannet personale i de 40 projektkommuner, og der er etableret IMCI hotlines på telefon og computer, hvor perifert sundhedspersonale kan få råd fra sundhedspersonalet på provinshospitalerne vedrørende diagnostik og behandling af sygdomme hos børn under 5 år
Et KAP survey af 500 mødre i projektområdet har vist tilfredsstillende viden på området, men dog med muligheder for forbedring specielt vedrørende vurdering og effekt af visse lokale traditionelle behandlingsmetoder.
 
Udviklingsmål 5: Wellfare Foundations rolle
At støtte Wellfare Foundations rolle som en uafhængig NGO som medlem af civilsamfundet samt organisationens fortalerrolle for børns rettigheder samt børnesundhed, dens netværk med lokale partnere og dens projektimplementerings kapacitet. Udover støtte til projektimplementeringen er der gennemført 10 workshops for i alt 228 ansatte og frivillige om strategisk planlægning, politik for fortalervirksomhed, organisationsudvikling, projektevalueringsmetoder, survey teknik, ”gender and gender equity” og basale principper for socialt arbejde. Hertil kommer uddannelse af 37 ansatte og frivillige, børns rettigheder og forebyggelse af børnemisbrug, 6 workshops om HIV/AIDS og reproduktive sundhed for 140 frivillige og 7 workshops med 153 deltagere fra skoler, lokale myndigheder og andre NGO’er om forebyggelse af stofmisbrug, prostitution, HIV/AIDS og seksuelt overførte sygdomme. 
Endelig er der gennemført fysisk vedligeholdelse af organisationens kontorfaciliteter.

Beretning fra CHILD SURVIVAL 2012, Generalforsamling 17. marts 2013
Projektet er som aftalt afsluttet 30. november 2012. Slutberetning fremsendes.


Beretning fra CHILD SURVIVAL 2011, Generalforsamligen marts 2012
Projektet består som en engelsksproget rapport fra de to lokale projektsamarbejdspartnere, og som Freddy Karup Pedersen havde foranlediget fremlagt på generalforsamlingen. Denne rapport, "CHILD SURVIVAL - Progress Report 2011" vedlægges som bilag. Artiklen Projekt Børneoverlevelse indgår i beretningen. Endvidere oplyste kasserer Ole Westergaard at Child Survival projektet skulle have været sluttet 31/12 2011, men er forlænget til 31/8 2012. Dette projekt er forlænget to gange, og kan ikke forlænges yderligere.

Projekt Børneoverlevelse af Freddy Karup Pedersen, VietNam Ajour nr. 1/2011. Status på Dansk Vietnamesisk Forenings sundhedsprojekt Børneoverlevelse i det sydlige Vietnam. Projektet startede i februar 2009 med godt 6 millioner kr. i støtte fra Danida.
Sundhed: Hvordan hjælper vi bedst de mindste? af Alexandra Kruse, børnelæge, VietNam Ajour nr. 3/2010
30 års samarbejde med Børnehospital Nr. 1 & Film om venskabet mellem Børnehospitalet og Danmark af Wilfred Gluud, VietNam Ajour nr. 1/2010, 4 sider


Beretning fra CHILD SURVIVAL 2010, Generalforsamling 27. februar 2011
Professor, overlæge dr. med. Freddy Karup Pedersen berettede om Børneoverlevelse i det sydlige Vietnam 2009-2011: Projektet startede i februar 2009. Formålet er at fremme børns overlevelse og børnesundhed i projektområdet, der omfatter 40 kommuner fordelt på 8 distrikter i provinserne Ho Chi Minh, Lam Dong, Dong Thap og Vinh Long i det sydlige Vietnam ved gennemførelse af WHO’s såkaldte Child Survival Program (Børneoverlevelsesprogram) i området.
Aktiviteterne omfatter en konsolidering og forstærket indsats med efteruddannelse og opfølgning af sundhedsarbejdere og landsbymødre rettet mod de 5 hyppigste årsager til død hos småbørn i Vietnam, nemlig underernæring, luftvejssygdomme, diarré, malaria og dengue feber samt nyudviklede uddannelsesprogrammer for sundhedspersonale vedr. årsagerne til død hos nyfødte samt vedr. forebyggelse, diagnostik, behandling og indsatser mod stigmatisering af børn udsatte for og med hiv/aids.
Der er indgået aftale om programmet med samtlige lokale berørte sundhedsmyndigheder og sociale myndigheder og foretaget baseline surveys i samtlige kommuner, ligesom undervisningsindsatsen er påbegyndt. Der er foretaget mindre justeringer af indsatsen imod hiv/aids i forhold til det planlagte for at undgå overlapning i forhold til hiv/aids programmer tilkommet siden planlægningsfasen. 


Generalforsamling 28. februar 2009
Professor, overlæge dr. med. Freddy Karup fortalte at efter afslutningen af IMCIprojektet er det nye projekt ”Child Survival” – Børneoverlevelse i det sydlige Vietnam påbegyndt pr. 1. februar 2009. Projektet tilsigter som et pilotforsøg at gennemføre den såkaldte ”child survival strategy” som foreslået af WHO med en indsats over for de 5 sygdomme, der oftest forårsager død hos børn i Vietnam, kombineret med en indsats over for sygdomme hos nyfødte samt forebyggelse og behandling af HIV infektion hos børn og unge. Projektet gennemføres i samarbejde med Ho Chi Minh Welfare Foundation, som foreningen kender fra samarbejde om Shelter-projekterne.
Freddy Karups Pedersens to artikler ”IMCI Sundhedsprojektets målopfyldelse” i nr 4-2008 og ”Børneoverlevelse i det sydlige Vietnam” blad 1-2009, side 6 indgår i beretningen.


Børneoverlevelse i det sydlige Vietnam 2009-2012

"Child Survival" er Dansk Vietnamesisk Forenings sundhedsprojektet, som kombinerer kampen mod børnesygdomme med forebyggelse og behandling af HIV infektion hos børn og unge.

Af Freddy Karup Pedersen, Professor, overlæge, dr.med. (VietNam Ajour 1-2009)

Projektet Børneoverlevelse i det sydlige Vietnam startede 01. februar 2009. Projektet tilsigter som et pilotforsøg at gennemføre den såkaldte "child survival strategy" som foreslået af WHO med en indsats over for de 5 sygdomme, der oftest forårsager død hos børn i Vietnam kombineret med en indsats over for sygdomme hos nyfødte samt forebyggelse og behandling af HIV infektion hos børn og unge. Projektet gennemføres i samarbejde med Ho Chi Minh City Welfare Foundation, som foreningen kender fra samarbejde om Shelter-projekterne.

Projektets udviklingsmål er

 • at bidrage til opnåelse af Milenium Development mål nr. 4, der tilsigter at reducere
  dødeligheden blandt børn under 5 år med 2/3 i 2015 sammenlignet med 1990. 

 • at bidrage til opnåelse af Milenium Development mål 6, nemlig at standse og evt.
  reducere spredningen af HIV-AIDS 

 • og endelig at udvikle Ho Chi Minh City Welfare Foundation?s kapacitet som en
  uafhængig NGO og som fortaler for børns rettigheder og børnesundhed i Vietnam.

De mere specifikke målsætninger er

 • at forbedre viden, holdning og handling hos socialt udsatte teenagere i Ho Chi 
  Minh City med hensyn til HIV-AIDS og seksuelt overførte sygdomme. 

 • at udvikle et sammenhængende system for diagnose, rådgivning, behandling 
  og støtte fra landsbyniveau til henvisningshospitalsniveau for børn med HIV-AIDS i Sydvietnam.

 • at udvikle effektive interventioner, der kan nedbringe overlevelsen af nyfødte i 
  projektområdet, 

 • at støtte og forbedre IMC programmerne i projektområdet rettet mod de 5
  hyppigste sygdomme, der fører til død hos børn under 5 år ved at bygge på tidligere 
  opnåede resultater fra IMC i projektets fase 1 og 2,

 • og at øge Ho Chi Minh City Welfare Foundations kapacitet som fortaler for børns
  rettigheder og børnesundhed i Vietnam. 

Projektområdet er Ho Chi Minh City og 40 kommuner i Ho Chi Minh provinsen samt provinserne Lam Dong, Vinh Long og Dong Thap. Lokale partnere udover Ho Chi Minh City Welfare Foundation er medlemmer af Youth Union og medlemmer af Women?s Union samt personalet på Børnehospital nr. 1 og provinsernes sundhedspersonale. projektperioden forventes at være 3 år og starter som anført 1. februar 2009. Projektet har modtaget godt 6 millioner kr. i støtte fra Danida.


På generalforsamligen 28/2 2009 fortalte professor, overlæge dr. med. Freddy Karup at efter afslutningen af IMCI-projektet er det nye projekt "Child Survival" - Børneoverlevelse i det sydlige Vietnam påbegyndt pr. 1. februar 2009. Projektet tilsigter som et pilotforsøg at gennemføre den såkaldte "child survival strategy" som foreslået af WHO med en indsats over for de 5 sygdomme, der oftest forårsager død hos børn i Vietnam, kombineret med en indsats over for sygdomme hos nyfødte samt forebyggelse og behandling af HIV infektion hos børn og unge. Projektet gennemføres i samarbejde med Ho Chi Minh Welfare Foundation, som foreningen kender fra samarbejde om Shelter-projekterne.
Freddy Karups Pedersens to artikler "IMCI Sundhedsprojektets målopfyldelse" (PDF) fra blad 2008 og "Børneoverlevelse i det sydlige Vietnam" blad 1-2009 (se ovenfor) indgår i beretningen.
 


Project "Child Survival in Southern Vietnam 2009-2012"

Approved in Hanoi just before Christmas 2008. Denmark Goverment grant 6.125.792 kr. (app. 1,1 mill $. Project areas: Ho Chi Minh City and the three other southern  provinces Lam Dong,Vinh Long and Dong Thap.
The project will pilot under Vietnamese conditions a new WHO recommended approach to improve child survival that integrates neonatal survival packages and HIV/AIDS intervention with IMCI (Health for Children under 5 ). The activities will be home based, community based and health facility based health education and health intervention, leadership and community advocacy, training and technical expert consultancies.
[fra Child Survivals formål, ansøgningen er på engelsk]


Tidligere sundhedsprojekter

Projekt År  Millioner DKR
ARI 1 1991-1994 1,6
ARI 2 1994-1997 5,1
Dengue feber 1996-2000 2,7
IMCI 1 1998-2001 6,4
IMCI 2 2003-2007 8,6
Child Survival 2009-2012 6,0
Total 1991-2012 30,4

In total 5,4 mill. US$

Indsamlingen Hospitalsudstyr til Vietnam


Shelterindsamlingen - Hjælp socialt udsatte børn i Vietnam