IMCI Projektet 2001-07

IMCI-projektets fase 2

Video om IMCI-projektet 3 min - film om sundhedsprojektet

IMCI Sundhedsprojektets målopfyldelse , Af Freddy Karup Pedersen, overlæge og projekt-leder for IMCI-projektet, fra Vietnam ajour 3/2008

Årsberetning for IMCI-projektets fase 2 (2003-2007)

Af Freddy Karup Pedersen, overlæge og projekt-leder for IMCI-projektet, fra Vietnam ajour 3/2006

IMCI projektet (Integrated Manage-ment of Childhood Illness) har til formål at reducere sygelighed og dødelighed af de fem hyppigste sygdomme hos børn under fem år i projektområdet i det sydlige Vietnam. Det drejer sig om diarrésygdomme, akutte luftvejsinfektioner, underernæringssygdomme, dengue-fever og malaria. Projektområdet omfatter, ud over Ho Chi Minh provinsen, provinserne Vinh Long og Dong Tap i Mekong deltaet, samt provinsen Lam dong i det sydlige højland. Både i højlandsprovinsen og i Mekongdeltaprovinserne er der en betydelig population af etniske minoriteter.

IMCI-projektet indeholder tre elementer:

  • En sikring af, at sundhedsinstitutionerne i projektområdet er indrettet og udstyret på en måde, så de tillader arbejde i overensstemmelse med IMCI programmets retningslinier.

  • Uddannelse af sundhedspersonale på alle niveauer i projektområdet i at kunne følge standardretningslinjer.

  • Uddannelse af landsbymødre i projektområdet i at kunne genkende og reagere adækvat på symptomer på de sygdomme, der hører til programmet.

I hver af de fire projektprovinser er to distrikter samt 10 kommuner omfattet af projektet, der således dækker en befolkning på ca. en halv million.

Ved udgangen af 2005 er alt projektudstyr til træningsenheden på Børnehospital Nr. 1 samt til provinshospitaler og distriktshospitaler og sunhedsposter udleveret og i anvendelse. Ca. 80% af de kurser, der er planlagt for hele den fireårige projektperiode, for såvel sundhedspersonale som landsbymødre, er gennemført. De sidste 20% planlægges gennemført i sidste projekt-år.

Projektet omfatter en stor undervisningsvirksomhed. Der har været 2.814 personer på dagkurser, inklusive 50 personer er uddannet som lærere på 5 dages kurser, i alt 3.021 kursusdage.

Planlægningsmøder og seminarer er herudover. Desuden er der afholdt et stort antal kurser for mødre (og andre der passer små børn). Generelle IMCI -kurser i forbedring af mødres sygdomshåndtering: der gennemført 1.200 sessioner hvor 13.842 mødre deltog. Der har været stort fokus på dengue feber, som har et hurtigt og ofte livstruende sygdomsforløb, og der er derfor i lokalområder afholdt 320 undervisnings sessioner kun om dengue feber med deltagelse af 19.294 mødre.

Undervisning i IMCI er introduceret i begge Ho Chi Minh Citys medicinske fakulteter af projektstaben, og der er udarbejdet nye retningslinjer for standardbehandling af svært syge børn i projektområdets akutte modtagefaciliteter (”skadestuer”).

Der er desuden gennemført et træningskursus vedrørende hospitalmanagement for hospitalspersonale (læger og sygeplejersker) fra deltaprovinsernes hospitaler, og der er desuden gennemført træningskurser på såvel Børnehospitalet som provinshospitalerne og distriktshospitalerne i projektområdet vedrørende vedligeholdelse og reparation af medicinsk udstyr.

Endelig er en undersøgelse af hørenedsættelse hos nyfødte børn igangsat under anvendelse af leveret projektudstyr og undersøgelsen forventes at kunne afsluttes midt i 2006.

Med udvidelsen af projektperioden fra 31?2 til 4 år (til udgangen af 2006) forventes samtlige projektaktiviteter at kunne gennemføres i overensstemmelse med projektdokumentet. Der er ved udgangen af 2005 anvendt 5,2 millioner af projektbevillingen på 8,5 millioner kroner.

Marts 2006: IMCI-projektet er i det store og hele gået efter planen, men det planlægges forlænget 1/2 år for de nuværende midler. I den sammenhæng blev DVF i september hædret af HCMCs folkekomite, der beærede os med broderede billeder og diplomer. DVF er nu i gang med en ansøgning til Danida om et projekt, der fokuserer på at halvere børnedødeligheden i nyfødtsperioden og forebygge HIV/AIDS infektioner hos unge.

IMCI projektgruppe: Freddy Karup Pedersen, koordinator, Else Andersen, Viggo Balle, Lise Fonsmark, Erik Heegaard, Karin Mogensen, Elisabeth Pettersson, Jørgen Prag og Ingeborg Rasmussen. Preben Byberg: hvilende medlem. Sekretær: Kate Odorico.

Beretning IMCI for 2004

Af Freddy Karup Pedersen, overlæge og projekt-leder for IMCI-projektet, fra Vietnam ajour 3/2005

IMCI projektet var i 2004 i andet år af anden tre-årige fase. Projektet har som bekendt til formål at organisere sundhedsinstitutioner, uddanne sundhedspersonale samt undervise landsbymødre i genkendelse (diagnose) og behandling af de fem alvorligste sygdomme hos børn i Vietnam, nemlig diarré, luftvejsinfektioner, underernæring, malaria og denguefever.
Projektområdet omfatter 40 kommuner med en befolkning på ca. en halv million fordelt på tre provinser i Sydvietnam, og Børnehospital Nr. 1 i Ho Chi Minh Byen står for implementeringen af aktiviteterne. 
Projektarbejdet har såvel i første projekt år som i 2004 fulgt den lagte handlingsplan med undtagelse af mindre forsinkelser af indkøb af udstyr lokalt til nogle af landklinikkerne. Arbejdet er gennemført inden for rammerne af det lagte budget.
En tredje projektfase udvidet til at omfatte WHO's Child Survival Program er fremsat som ønske fra Børnehospitalet. DVF vil senere forholde sig hertil, men en eventuel ny fase må formentlig i højere grad involvere lokale ngo'er, jvf. Danidas civilsamfundsstrategi.
Nuværende projektfase forventes afsluttet i overensstemmelse med planen i løbet af 2006.

IMCI WHO - Integrated Management of Childhood Illness - Integreret forebyggelse og behandling af alvorlige sygdomme hos børn

IMCI-arbejdet fortsættes

af F. Karup Pedersen, overlæge og projekt-leder for IMCI-projektet, fra Vietnam ajour 4/2002

Som omtalt i sidste udgave af bladet har Danida bevilget midler til at færdiggøre indførelsen af IMCI i de fire provinser i Sydvietnam hvor Dansk Vietnamesisk Forening og Børnehospital nr. 1 i Ho Chi Minh City allerede i en årrække har arbejdet med dette projekt. I den afsluttende fase vil Projektet indføre IMCI programmer i 40 nye kommuner i de 4 projektprovinser Lam Dong, Tra Vinh, Vinh Long og Ho Chi Minh.
Projektaktiviteterne og IMCI-programmet fokuserer på forebyggelse og korrekt behandling af de 5 hyppigste årsager til død hos børn under 5 år i Vietnam, nemlig luftvejsinfektioner, diarresygdomme, underernæring, malaria og Dengue-feber. Programmet omfatter undervisning af sundhedspersonale på både hospitals- sundhedscenter- og klinikniveau, omorganisering og levering af basalt udstyr til sundhedsinstitutioner samt undervisning af mødre i symptomerne på og hjemmebehandling af de 5 sygdomstilstande. Projektet bistår desuden børnehospitalet med dets indsats over for sygdomme hos nyfødte og over for hospitalsinfektioner med uddannelse af ledende hospitalspersonale og personale i uddannelsesfunktioner samt med at styrke afdelingen for reparation og vedligeholdelse af hospitalsudstyr.
Såvel WHO som UNICEF og en række statslige og ikke-statslige hjælpeorganisationer bistår Vietnam med indførelse af IMCI i en række andre provinser i landet, således at der i øjeblikket er IMCI programaktiviteter i alt 30 vietnamesiske provinser - altså i alt noget under halvdelen. WHO har for nogle måneder siden gennemført en evaluering af kvaliteten af de enkelte organisationers programmer, og det er meget tilfredsstillende, at Dansk Vietnamesisk Forenings program sammen med WHO's eget program blev udnævnt til at være de to bedst fungerende af programmerne, ikke mindst fordi foreningens program har en vellykket gennemførelse af alle 3 komponenter i IMCI programmet - altså uddannelse af sundhedsarbejdere, omorganisering af sundhedsvæsenet og undervisning af mødre på landsbyniveau. Især det sidste betragtes som vanskeligt at få til at fungere godt, men dette er altså lykkedes foreningen i samarbejde med den dygtige stab på børnehospitalet.
Når den nuværende 3½ års projektfase er afsluttet, vil IMCI programmet være gennemført i stort set samtlige kommuner i de 4 projektprovinser og Børnehospitalet vil være oprustet til også i fremtiden at kunne fungere som referentcenter for. IMCI arbejdet i Sydvietnam.

Nyt projekt bevilget - Færdiggørelse af IMCI projektet godkendt af Danida
af Freddy Karup Pedersen, overlæge og projekt-ansvarlig , fra Vietnam ajour 4/2002

Danida har den 21. august endeligt godkendt en bevilling på 8.575.000 til Dansk Vietnamesisk Forening til færdiggørelse af indførelsen af IMCI i de fire projektprovinser i Sydvietnam over de næste 3½ år.
IMCI programmet omfatter organisering af sundhedsvæsenet og uddannelse af sundhedsarbejdere og mødre i diagnose og behandling af de fem sygdomme, der hyppigst er årsag til død hos børn under 5 år i Sydvietnam Det drejer sig om luftvejsinfektioner, diarrésygdomme, underernæring, malaria og Dengue feber.
I den afsluttende 3½ års periode vil programmet lægge særlig vægt på uddannelse af undervisere og anden kapacitetsopbygning, så aktiviteterne bliver uafhængige af støtte udefra i fremtiden. Programmet gennemføres fortsat sammen med Børnehospital nr. 1 i Ho Chi Minh City

Hjælp børn i Vietnam: Landsindsamlingen Hospitalsudstyr til Vietnam 

I 1989 begyndte Dansk Vietnamesisk Forening en ny epoke i samarbejdet med  Børnehospital nr. 1 i Ho Chi Minh City  (som blev støttet af Indsamlingen Hospitalsudstyr til Vietnam) efter at Indsamlingsudvalget  havde formået at få flere danske børnelæger og andre specialister interesseret i arbejdet. Det førte til samarbejde om et 3-årigt uddannelses- og forskningsprojekt om akutte luftvejsinfektioner (ARI) på Børnehospital nr. 1 og i provinsen, finansieret af Danida med 1,6 mio. kr. i perioden 1991-94. Samarbejdet forløb glat og projektet skred frem efter planen. Samtidig kunne dødeligheden ved alvorlige lungebetændelser nedbringes med ca. 40 procent. Det var derfor naturligt at forlænge og udvide ARI-samarbejdet i perioden 1994-97, nu med et budget på 5,1 mio. kr.

Fra januar 1997 til udgangen af 2000 kørte et projekt omkring Dengue-feber , den 4. hyppigste årsag til dødsfald hos børn i Vietnam, finansieret af Danida med 2,7 mio. kr. En del af projektet foregik på sundhedsklinikker og i landsbyer i 3 provinser. Se  beskrivelse, slutrapport og tidligere årsberetninger for Dengue feber .

Fra december 1998 bevilgede Danida 6 mio. kr. til en nyt projekt: IMCI-programmet (Integrated Management of Childhood Illness), hvis mål er at reducere dødelighed og alvorlig sygelighed af de fem alvorligste sygdomme hos børn i Vietnam (diarre-sygdomme, luftvejsinfektioner, underernæring, malaria og Dengue Fever) samt med vægt på arbejdet i provinsen. Se  rapport fra november 2000 (IMCI-projektet forbedrer børns sundhedstilstand), beskrivelse af IMCI-projektet og tidligere årsberetninger for ARI-projektet. Projektet afsluttes ultimo 2001, og det har kørt fornuftigt og efter planen. Det er det eneste program i Vietnam, der som foreslået af WHO gennemfører alle 3 komponenter – uddannelse af sundhedspersonale, leverance af basalt udstyr samt uddannelse af mødre.

Børnehospitalet har anmodet os om en ny 3-årig periode til videreudvikling af IMCI-projektet, og sammen er der udarbejdet en ny ansøgning, som Dansk Vietnamesisk Forening har fremsendt til Danida. Det ansøgte beløb er på 8,5 mio. DKK, og det  overstiger ikke de hidtidige bevillinger til Dengue Feber og IMCI projekterne tilsammen - men omfatter nu yderligere støtte til neonatologi ( for tidligt fødte ). - se artiklen fra Vietnam ajour 3/2001

Møde om projekter i 1996, fra højre: Karin Mogensen (formand for indsamlingsudvalget), Lise Fonsmark, Carl Grytter, Dr. Tran Tan Tram (direktør for Børnehospital nr. 1), Freddy Karup Pedersen (projektleder), Else Andersen, Jørgen Prag (formand for DVF). Udviklingsprojekterne koordineres af overlæge Freddy Karup Pedersen, Rigshospitalet. Projekterne styres af frivillige fagpersoner, mens Dansk Vietnamesisk Forening er ansøger og økonomisk ansvarlig.

Projekterne beskrives løbende i bladet VietNam Ajour . ARI-udviklingsprojekternes historie er beskrevet sammen med Indsamlingen i en 8 siders artikel "Børnesundheds-projekt via Børnehospital Nr. 1 i Ho Chi Minh byen" (fra 1997, tilsendes gratis).

Danida søgt om nyt bistandsprojekt

Bestyrelsen i Dansk Vietnamesisk Forening har ansøgt Danida om 8,5 millioner kr. til en 3-årig forlængelse af IMCI-projektet. Lokaliteterne er denne gang 40 kommuner fordelt på 8 distrikter i de fire provinser: Ho Chi Minh, Tra Vinh, Lam Dong og Vinh Long. I de to sidstnævnte provinser omfattes etniske minoriteter. Samlet vil projektet omfatte 800.000 børn under 5 år.

af Jørgen Prag, formand for DVF, fra Vietnam ajour 3/2001

Børnehospitalet har anmodet om støtte til en ny 3-årig periode til videreudvikling af IMCI-projektet, og der er udarbejdet en ny ansøgning, som Dansk Vietnamesisk Forening har fremsendt til Danida inden 15 juni. Beløbet er på 8,5 mio. DKK, hvilket er på niveau med de hidtidige bevillinger til Dengue Feber og IMCI projekterne tilsammen.
Dette nuværende IMCI-projekt løber nu i sit 3. år og afsluttes med udgangen af 2001. Projektet ser stort set ud til at køre fornuftigt og nogenlunde efter planen. Det er det eneste program i Vietnam, der som foreslået af WHO gennemfører alle tre komponenter – uddannelse af sundhedspersonale, leverance af basalt udstyr samt uddannelse af mødre.
Hovedparten af både børnesygelighed og børnedødelighed hos børn i Vietnam skyldes akutte luftvejsinfektioner, diarré, Dengue hæmorragic feber, underernæring og malaria. Spædbørnsdødeligheden i landet er ca. 50/1000 og dødeligheden hos børn under 5 år 100-150/1000, afhængigt af, hvilket område der er tale om. Dette skulle være repræsentativt for højlandet og de provinser der skal arbejdes i, for de officielle tal er henholdsvis 37/1000 og 42/1000, hvilket et rimeligt højt for et uland. For Danmark er begge tallene 5/1000.

Vietnams sundhedspolitik
Det er i Vietnam - som i alle ulande - karakteristisk, at det samme barn ofte lider af flere alvorlige sygdomme samtidig (fx underernæring, lungebetændelse og måske også diarré og parasitsygdomme). De fleste børn bør derfor behandles for samtlige deres sygdomme af den samme sundhedsarbejder i den primære sundhedstjeneste på den nærmeste sundhedsklinik eller af de mere og mere almindelige private behandlere. IMCI-programmet sigter på at tilbyde sundhedsarbejderne en integreret uddannelse i diagnose og behandling af samtlige af disse sygdomme, samt indretning af og støtte til sundhedsklinikkerne, så de er indrettet til at klare disse opgaver. Samtidig informeres mødrene om forebyggelse af og symptomer på de pågældende sygdomme. Børnehospital Nr. 1 er en del af Sundhedsministeriets og WHO's IMCI-arbejdsgruppe, der løbende følger implementeringen og evalueringen af IMCI-projekterne.
Fattigdom, dårlig ernæring, utilstrækkelig adgang til rent vand, dårlige sanitære foranstaltninger, utilstrækkelig viden om forebyggelse og kendskab til sygdommene og deres behandling samt utilstrækkelige ressourcer i sundhedsvæsenet er alle afgørende faktorer, der ikke alle ændres fra dag til dag.
Vietnams sundhedspolitik lægger hovedvægten på udbygning af den primære sundhedstjeneste, der skal være såvel forebyggende som behandlende, og suppleret med et visiteringssystem i form af distriktshospitaler, provinshospitaler og regionalhospitaler.
Vanskeligheder med finansieringen af et veludbygget system med landsbysundhedsarbejdere, sundhedscentre, distriktshospitaler, provinshospitaler og regionale hospitaler er stigende de seneste år på grund af utilstrækkelige ressourcer i den officielle sundhedsservice, på trods af accept af universelt indført lav brugerbetaling. Sundhedspersonalet er dårligt uddannet og betalt, og må derfor sædvanligvis skaffe sig anden indtægt ved siden af sundhedsarbejdet. De foreslåede projektprovinser er udvalgt under hensyntagen til tilstedeværelsen af en engageret og interesseret stab i ledelsen af provinsernes sundhedssektor.

WHO-program under implementering
Det foreslåede projekt er i overensstemmelse med det vietnamesiske sundhedsministeriets prioritetsområder og WHO's ønske om implementering af et IMCI-program i Vietnam. Programmet integrerer uddannelse i forebyggelse, diagnosticering og behandling af de 5 alvorligste sygdomme hos mindre børn, nemlig akutte luftvejsinfektioner, diarré, Dengue haemorragic feber, malaria, spædbørnsunderernæring, samt mor/barn klinikker, og kombinerer dette med fysisk indretning af og støtte til primærklinikkerne, samt information af mødre om sygdommenes forebyggelse og symptomer. IMCI-programmet er i øjeblikket under implementering i 30 af Vietnams 83 provinser. Kvindernes behov tilgodeses indirekte via børnenes behov.
WHO Integrated Management of Childhood Illness

800.000 børn under 5 år
Lokaliteterne er denne gang 40 kommuner fordelt på 8 distrikter i de fire provinser: Ho Chi Minh, Lam Dong, Tra Vinh og Vinh Long i det sydlige Vietnam. Provinserne Lam Dong og Vinh Long omfatter større grupper af etniske minoriteter, som projektet dermed tilgodeser. Samlet vil projektet assistere 800.000 børn under 5 år i 4 provinser.
Projektet styres fortsat uden fastboende dansk medarbejder i Vietnam, men der forventes at blive 12 korttidsudsendelser af lægefaglige konsulenter i projektperioden, samt 3 rewievs af mere administrativ karakter. Den faglige og administrative administration af projektet varetages gennem Børneklinik II på Rigshospitalet, hvor koordinatoren, Freddy Karup Pedersen, er overlæge.
Ansøgningen blev indgående diskuteret på foreningens bestyrelsesmødet den 10. juni og drøftelserne mundede ud i, at ansøgningsudkastet med detailleret rammebudget kunne fremsendes til Danida. På ansøgningen tæller det med på plussiden at vi har Landsindsamlingen Hospitalsudstyr til Vietnam, der fortsat har en uændret god opbakning så vi fortsat holder os over 150.000 kr.-grænsen for skattefradrags-berettigede donationer over 500 kr. Så husk fortsat at sende bidrag!

Beretning vedr. samarbejdsprojekterne
med Børnehospital No. 1 i Vietnam

Skriftlig beretning om projektarbejdet til Dansk Vietnamesisk Forening generalforsamling 27. januar 2001.
Af Freddy Karup Pedersen, foreningens udviklingskoordinator og overlæge på Pædiatriske klinik II, Rigshospitalet

IMCI projektet er med år 2001 gået ind i det 3. projektår. Projektet er indtil nu. stort set gennemført i overensstemmelse med aktivitetsplanen. Den største del af projektet, IMCI-delen, der vedrører uddannelse af sundhedspersonale i diagnose og behandling af de fem alvorligste sygdomme hos børn i Vietnam på 40 health posts og sundhedscentre, levering af basalt udstyr til de samme sundhedscentre samt undervisning af mødre i de pågældende sundhedscentres område i symptomer og hjemmebehandling af de samme sygdomme, følger helt aktivitetsplanen. Projektet har tiltrukket sig betydelig interesse fra såvel det vietnamesiske sundhedsministerium som WHO, fordi det som det eneste IMCI projekt i Vietnam gennemfører alle tre komponenter som foreslået af WHO (uddannelse af sundhedspersonale, leverance af basalt udstyr og uddannelse af mødre). (Se  rapport fra november 2000 IMCI-projektet forbedrer børns sundhedstilstand ),

De mindre delprojekter omkring nyfødte børns sygdomme og omkring astmasygdomme følger nu også aktivitetsplanen efter i en periode at have været forsinkede. Hospitalshygiejneprojektet er fortsat noget forsinket men forventes at kunne opnå alle de planlagte resultater i løbet af sidste projektår. Værkstedet til reparation af medikoteknisk udstyr fungerer helt som planlagt, og der er for nylig indgået forhandlinger mellem hospitalet og Bureau of Health om, at værkstedet skal udvides for også at kunne tage sig af udstyr fra provinshospitaler. Det ser således ud til IMCI projektet som helhed ved udløbet af 3. projektår vil have opnået de planlagte mål. Arbejdet er indtil nu gennemført i overensstemmelse med budgettet, der forventes at kunne holdes også i 3. projektår om end der ikke ser ud til at blive overskydende midler. Aktiviteterne i sidste projektår omfatter udover aktiviteter i Vietnam uddannelse af 6 vietnamesiske læger i Danmark, hvortil kommer 2 teknikere, der forventes at få tilbudt et 6 måneders kursus i reparation, af medikoteknisk udstyr via midler fra Danidas fellowshipprogram.

Dengue Fever projektet er afsluttet med ca. 1 års forsinkelse (4 år mod planlagt 3 år) med udgangen af år 2000. Projektet har opnået de planlagte mål på områderne uddannelse af sundhedspersonale i diagnose og behandling af Dengue Fever samt udstyrsleverancer, Hvad de 5 planlagte forskningsprojekter angår er de 3 gennemført og afsluttede med udarbejdelse af manuskripter til videnskabelige artikler. Et er ikke afsluttet men vil kunne afsluttes i løbet af 6 måneder uden ekstra tilførsel af midler (ultralydsprojekt) og vil formentlig herefter ligeledes give anledning til en videnskabelig publikation. Projektet vedrørende forebyggelse af overførsel, af Dengue Fever ved reduktion af myggebestanden i lokalområdet er gennemført og har formentlig haft effekt for befolkningen i lokalområdet, men kan ikke vurderes som videnskabeligt projekt, fordi kontrollandsbyen fik mulighed for at etablere en brønd i projektperioden, hvilket umuliggør sammenligning af forholdene i denne landsby med sammenligning af forholdene i projektlandsbyen. Dengue projektet er gennemført inden for de budgetterede midler.

Vaccinationsprojektet, der gennemføres af Rigshospitalet for EU-midler i samarbejde med det finske seruminstitut har efter afslutningen af Haemophilus Influenzae vaccinationsprojektet været hvilende i en periode men påbegynder en undersøgelse af effekten af en ny pneumokokvaccine i vaccinationsområdet: i marts måned, så snart tilladelse hertil fra sundhedsministeriet foreligger. Sagen har på nuværende tidspunkt været forhandlet med sundhedsministeriet, og tilladelsen forventes primo februar 2001.

Børnehospital Nr. I har bedt om en ny 3-årig fase fra år 2002 vedr. IMCI projektet, men med elementer vedr. Dengue Fever inkorporeret. Et forslag, hertil vil blive udarbejdet, så Dansk Vietnamesisk forenings bestyrelse kan tage stilling hertil før Danidas ansøgningsfrist april 2001.

Tilbage til Sundhedsprojekter