IMCI-projektet:

Integreret forebyggelse og behandling

Hovedideen i IMCI-programmet er, at man betragter de 5 alvorligste sygdomme hos børn indtil 5 års alderen samlet, idet disse udgør ca. 70% af alle sygdomme i denne aldersklasse. Sundhedspersonalet undervises samlet i at diagnosticere og behandle de 5 sygdomme, mens man tidligere har haft såkaldte vertikale programmer, der har koncentreret sig om én sygdom ad gangen.

Video om projektet 3 min

Rum til IMCI undersøgelse på sundhedspost
Status januar 2004 for IMCI-projektet i Sydvietnam , fra Freddy Karup Pedersen, Klinikchef, overlæge, dr.med. og koordinater for DVF's IMCI projekt:
IMCI eller Integrated Management of Childhood Illness er et program, udarbejdet af WHO, der via uddannelse af sundhedspersonale på alle niveauer, undervisning af mødre på landsbyniveau samt hensigtsmæssig indretning og udstyr af sundhedsklinikker tilsigter at nedbringe dødeligheden af de fem alvorligste sygdomme hos børn i Sydvietnam, luftvejsinfektioner, diarre-sygdomme, underernæring, malaria og Dengue-feber. Med støtte fra DANIDA samarbejdede Dansk Vietnamesisk Forening i perioden 1998-2002 med Børnehospital nr. 1 i Ho Chi Minh City om indførelse af IMCI programmet i 40 kommuner, fordelt på 4 forskellige provinser i det sydlige Vietnam.

På basis af de positive erfaringer, omfattende et effektivt samarbejde både med børnehospitalets stab samt mellem denne stab og sundhedspersonalet i provinser og kommuner, har foreningen atter modtaget støtte fra DANIDA til gennemførelse af IMCI-programmet i 40 nye kommuner i Sydvietnam. Dette arbejde er påbegyndt omkring årsskiftet 2002/2003 og er efter det første projektår i fuld gang. Det involverede personale på sundheds- og distriktshospitaler er udvalgt og har modtaget uddannelse, og de 40 kommuner med de tilsvarende Sundhedsklinikker er ligeledes udvalgt og har modtaget besøg, hvor man har registreret deres behov for supplerende basalt udstyr, ligesom der er udarbejdet undervisningsmateriale for sundhedspersonalet på dette niveau og for mødre på landsbyniveau i kommunerne.

I tilslutning til IMCI-aktiviteterne i snæver forstand foregår der desuden en række aktiviteter vedrørende forebyggelse og monitorering af hospitalsinfektioner, opsamling af epidemiologiske data vedrørende årsagerne til død hos nyfødte samt andre mindre forskningsaktiviteter. Desuden kortlægges behovet for ledelsesuddannelse af sygeplejersker og læger med henblik på afholdelse af ledelseskurser for denne type personale. Arbejdet gennemføres som i den tidligere fase af lokalt vietnamesisk personale med støtte på de enkelte områder af udsendte korttids-konsulenter. Medens det er muligt at konstatere at projektaktiviteterne forløber nogenlunde efter tidsplanen, er effekten på sygelighed og dødelighed af sygdom hos børn i Sydvietnam naturligvis svær at vurdere, fordi den afhænger af mange andre faktorer end projektet, men der er god grund til at antage, at projektet har en positiv indflydelse på børns sundhed i projektområderne .

På generalforsamlingen januar 2004 supplerede Jørgen Prag med følgende: Slutfasen af det igangværende IMCI-projekt Sydvietnam (IMCI: Integrated Management of Severe Childhood Illness) løber til udgangen af 2005. Ved fremtidige projekter skal der tages særlig højde for reglerne i DANIDA's civilsamfundsstrategi, der indebærer, at det ikke mere vil være tilstrækkeligt med en regeringspartner som Børnehospitalet som partner. En lokal NGO skal således være involveret, og der stiles efter at få Børnehospitalet til at medvirke til oprettelsen af en sådan NGO. Man skal dog gøre sig klart, at en NGO i Vietnam ikke kan sammenlignes med en herværende NGO. Det, der i dagens Vietnam nok kommer nærmest, er antagelig Women´s Union.

Projektbeskrivelse (officiel):

Integreret forebyggelse og behandling af alvorlige sygdomme hos børn (IMCI) i Sydvietnam

Udviklings målet for projektet er at forbedre sundheden og mindske dødelighed og sygdomstilfælde for de fem mest alvorlige sygdomme hos børn (akutte luftvejs infektioner (ARI), diarre sygdomme, dengue haemorragic fever, malaria og underernæring) for børn under 5 år i de fire provinser Ho Chi Minh, Lam Dong, Tra Vinh og Vinh Long i Sydvietnam.

Det specifikke projekt mål er at introducere integreret forebyggelse og behandling af alvorlige sygdomme hos bø rn (IMCI) til sundhedsstationer, distriktshospitaler og provinshospitaler i projekt-provinser, for at forbedre patient-behandling (case management), hjemme-behandling og forebyggelse af alvorlige sygdomme hos børn. Det er også et mål at styrke Børnehospital Nr. 1's rolle som reference center for behandling, uddannelse og forskning i alvorlige børnesygdomme i Sydvietnam, og at bidrage til den fremtidige udvikling af IMCI-programmet gennem forskning og patient-behandling (case management) af astma, ørebetændelse, sygdomme hos nyfødte og smitte-kontrol.

Projektet udføres af Dansk Vietnamesisk Forening gennem en projektstyregruppe, som delegerer professionel ledelse og administration til Universitets Børneklinik II på Rigshospitalet i København. Den lokale udførsel vil ske gennem Børnehospital Nr. 1 i Ho Chi Minh byen, i samarbejde med regeringens sundhedsinstitutioner i projektområdet.

af Wilfred Gluud, fra Vietnam ajour nr. 3 1999
Se også rapport fra november 2000 IMCI-projektet forbedrer børns sundhedstilstand

Efter gennemførelsen af de to projekter vedrørende akutte luftvejssygdomme (ARI) og dengue feber, var det naturligt at fortsætte med at udvide til at omfatte de 5 alvorligste børnesygdomme i ét integreret projekt. Initiativet til IMCI-projektet kom oprindeligt fra Dansk Vietnamesisk Forening, men var et næsten samtidigt ønske fra Børnehospital Nr. 1, idet Vietnam på dette tidspunkt var i gang med at tilpasse IMCI-retningslinierne til vietnamesiske forhold (perioden 1996-1998). Det første nationale IMCI-kursus blev holdt på Børnehospital Nr. 1 i 1997, og sammen med WHO afholdtes i august 1998 kurser i 4 kommuner, 2 i Mekong deltaet i syd 2 i det nordvestlige Vietnam.

De 5 sygdomme er: luftvejsinfektioner, diarre, underernæringssygdomme, malaria og dengue feber. Den lokale vietnamesiske tilpasning af programmet indebærer, at dengue feber indgår i programmet i stedet for mæslinger. Dengue feber findes kun i en del af udviklingslandene, men er et meget alvorligt problem i Vietnam. Til gengæld er børnevaccinationsprogrammet i Vietnam rimeligt velfungerende og vil formentlig i løbet af få år nå en dækningsgrad på omkring 90 %.

Projektets primære målgruppe er ca. 600.000 børn under 5 år i de 4 projekt-provinser samt de pågældende børns mødre. Projektet tilgodeser også etniske minoriteter, som udgør stø rstedelen af befolkningen i Lam Dong provinsen og en del af befolkningen i Tra Vinh provinsen. Foruden undervisning af sundhedspersonale i IMCI-sygdommene, indgår der også i projektekt en etablering af landsbyapoteker (såkaldte Bamako-apoteker), som viste sig effektive i det tidligere projekt.

Projektets start

På Børnehospital Nr. 1 er projektdeltagerne udpeget og gået i gang med forberedelserne. Hospitalets projektkontor kører videre med 3 læger og 2 andre ansatte. Foruden IMCI arbejder man også med Dengue-projektet samt et EU-vaccinationsprojekt. Der er udpeget ansvarlige og deltagere på hospitalets afdelinger, samt i de deltagende provinser, og projektet begynder at rulle. Projektet består af en række delprojekter, bå de centralt og lokalt.

I april 1999 deltog børnelæge Else Andersen som projektets repræsentant i et 3 dages seminar i Hanoi, organiseret af WHO og UNICEF i samarbejde med Sundhedsministeriet. Den nationale koordinator af IMCI-projektet er Dr. Phan Ngoc Thanh fra Børnehospital Nr. 1. Seminaret koordinerede de involverede myndigheder og godkendte det videre arbejde. Vores Danida-finansierede projekt er det pilotprojekt der afprøver IMCI-metoden i 4 provinser i Vietnam. Vicesundhedminister Dr. Hung var til stede p å seminaret, og hvis pilotprojektet bliver en succes og der er tilstrækkelige midler kan det forventes at IMCI-metoden udbredes til hele Vietnam.

De første pilotkurser med undervisning af sundhedspersonale i IMCI, blev udviklet sidste år under WHO og Sundhedsministeriet, og for Sydvietnam er dette pilotkursus i Soc Tran udarbejdet og afholdt af personale fra Børnehospital Nr. 1. De nye kurser for personale fra de 4 provinser, afholdt på Børnehospital Nr. 1, startede i april, og fortsætter hele 1999. De følges op af lokale kurser.

De statistikker som projektet skal måle sin succesgrad efter (antallet af dødsfald, antal patienter, henviste patienter til højere nivue mv.) bliver lavet løbende som en del af projektet, idet de eksisterende statistikker ikke kan anses for pålidelige nok.

Indkøb af udstyr

Som repræsentant for projektet besøgte mediko-teknisk ingeniør Preben Byberg i marts måned Børnehospital Nr. 1. Af projekt projekt-midlerne er der afsat 1,2 mio. Dkr. til indkøb i opstart-fasen. Under Bybergs besø g aftalte man den endelig definition af udstyr til projektet, både til undersøgelse, behandling samt undervisning. En del af udstyret skal bruges på hospitalets nye ambulante afdeling. Det blev også besluttet, hvad der med fordel kunne købes i Vietnam, og hvad der skulle købes i Danmark. Beløbet til indkøb i Vietnam er overført til BH1. Indkøbene i Danmark er afsluttede, og var midt i august klar til forsendelse.

Kilder: Projektrapporten, WHO/UNICEF rapport om IMCI samt oplysninger fra projektleder Freddy Karup Pedersen, overlæge på Rigshospitalets Børneklinik II.

IMCI = Integrated Management of Childhood Illness

I juni 1993 lancerede WHO (Verdenssundheds-organisationen) og UNICEF (FNs børneorganisation) denne integrerede tilgang til de 5 alvorligste sydomme hos børn op til 5 år. Ifølge en statistik for 1993 der viser dødså rsagen for 12,2 millioner børn under 5 år i alle udviklingslande, er 5 sygdomme årsag til 71% af dødsårsagerne. De 3 alvorligste sygdomme med dødelig udgang er luftvejssygdomme (ARI), underernæring og diare. Så kommer malaria og mæslinger. Hver dag er der millioner af forældre der har brug for sundhedsbistand til deres barn, hvor hovedparten har en af disse 5 sygdom me, og ofte en kombination af flere sygdomme. Samtidig er der et betydeligt overlap mellem signalerne og symptomerne på flere af de alvorlige børnesygdomme, så en enkelt diagnose ofte er utilstrækkeligt. Ved at undervise sundhedsarbejdere ikke i é9n, men alle de alvorligere dræbere kan man skabe en mere effektiv og økonomisk behandling.

De 4 nøglefaser i WHO/UNICEF's metode er:

  • Undersøg det syge barn
  • Klassificer sygdommen
  • Behandling af barnet
  • Rådgiv moderen.

Der er i 1995 udarbejdet arbejdsskemaer til de 4 nøglefaser, undervisnings-materiale og planer mv. Der er også lavet en liste over de kun 7 slags medicin til patientbesøg, som man kan avende med stø rst virkning. Specielle skemaer for behandling af børn op til 2 måneder er også udarbejdet.

Hovedfordelen ved at integrere behandling af syge børn er:

  • Samtidig behandling af de vigtigste sygdomme
  • Hurtigere behandling for livstruende sygdomme
  • Brug alle møder med syge børn til forebyggende handlinger
  • Klarere kommunikation med mødrene
  • Større effektivitet i behandling, uddannelse og overvågning.

WHO Integrated Management of Childhood Illness

Årsberetninger for 2001-07 IMCI-projektet - Tilbage til Sundhedsprojekter