IMCI Projekt-beretning 1998-99

Undervisning af mødre i Cau Quan sundhedsstation

Af Freddy Karup Pedersen, projektansvarlig og overlæge på Pædiatriske klinik II, Rigshospitalet

IMCI (Integrated Management of Childhood Illness)-programmet hvis mål er at reducere dødelighed og alvorlig sygelighed af de fem alvorligste sygdomme hos børn i Vietnam diarré-sygdomme, luftvejsinfektioner, underernæring, malaria og Dengue Fever) har nu været i gang ca. et år. Projektet omfatter undervisning i korrekt diagnostik og behandling af sundhedspersonalet på alle niveauer i 4 provinser i Sydvietnam. Arbejdet følger den lagte aktivitetsplan, og det betyder, at der er udarbejdet undervisningsmateriale, gennemført kurser, leveret basalt udstyr og iværksat en række mindre kvalitetskontrols- og forskningsprojekter på området. Projektlederen på Børnehospitalet, dr. Thanh, er yderst kompetent og deltager i sundhedsmninisteriets og WHO's IMCI rådgivningsgruppe.

IMCI-projekt gruppen: Freddy Karup Pedersen (koordinator), Kirsten Vagn Jensen, Jørgen Prag, Karin Mogensen, Viggo Balle, Else Andersen,  Carl Grytter, Elizabeth Pettersson, Preben Byberg og Gorm Greisen.
Læs beskrivelse af IMCI-projektet fra Vietnam ajour nr. 3 1999, se også rapport fra november 2000 IMCI-projektet forbedrer børns sundhedstilstand


Projekt-beretning 1998:

Bistand til bekæmpelse af børnesygdomme

Efter syv år med hovedindsatsen mod akutte luftvejssygdomme (ARI) , forsætter samarbejdet med Børnehospital nr. 1 i Ho Chi Minh City i tre år mere, med forebyggelse og behandling af de fem alvorligste børnesygdomme i Sydvietnam (IMCI).

Af Freddy Karup Pedersen, projektansvarlig og overlæge på Pædiatriske klinik II, Rigshospitalet

Formålet har været forbedring af sundheden og nedbringelse af sygeligheden og dødeligheden hos børn under fem år i Sydvietnam. I de første to projektfaser samt i brobygningsfasen ved støtte til behandling, uddannelse og forskning vedrørende akutte luftvejsinfektioner hos børn på Børnehospital Nr. 1 i Ho Chi Minh City, samt på alle niveauer i sundhedssystemet i dele af tre andre provinser i Sydvietnam. Afslutningen af fase to er tidligere beskrevet i nr. 4 1997, og brobygningsfasen og fase 3 i nr. 2 og 3 1998.

Dansk Vietnamesisk Forening er ansvarlig for projektet, som administreres af Rigshospitalets pædiatriske klinik II under ledelse af overlæge Freddy Karup Pedersen.

Projektperioder:

  • Fase et: November 1990 - august 1994 - 1,6 mio.
  • Fase to: September 1994 - marts 1998 - 5,1 mio.
  • Brofase: April - november 1998 - 0,5 mio.
  • Fase tre: December 1998 - november 2001 - 6,4 mio.
  • Bevillinger til fase et til tre i alt: 13.677 mio. kr.

Status ved afslutning af fase to

Der er der etableret fire uddannelsesenheder i fire forskellige provinser samt en forskningsenhed ved Børnehospital Nr. 1 vedrørende akutte luftvejsinfektioner hos børn. Desuden er der gennemført undervisning af hele sundhedspersonalet i projektområdet i tidssvarende behandling af luftvejsinfektioner. Endvidere er der etableret fungerende og øjensynligt bæredygtige landsbyapoteker (såkaldte Bamako-apoteker, se nr. 4/1997) i ti kommuner og ved fire distriktshospitaler.

Såkaldte KAP-analyser har vist, at sundhedsundervisning af mødre i projektområdet har øget deres viden om luftvejsinfektioner og disses behandling med ca. 35 pct. Der er gennemført undersøgelser vedrørende virale (virus) og bakterielle årsager til luftvejsinfektioner hos børn, samt de pågældende mikroorganismers følsomhed overfor antibiotika. Det samme gælder en undersøgelse af effekten af behandling af vejrtræknings-problemer hos børn med svær lungebetændelse.

For at nå alle projektets aktiviteter blev projektet først forlænget fra september til udgangen af 1997, og senere til marts 1998. Projektaktiviteterne med hovedvægten på uddannelsesaktiviteterne er videreført i en brofase, fra april til november 1998, med en ekstrabevilling fra Danida på 0,5 mio. kr.

Danida undersøgelse

I efteråret 1997 indsendte vi ansøgning til Danida om en ny 3-årig fase på 8,5 mio. kr. Danida besluttede at man først ville lave en vurdering (appraisal) af de hidtidige resultater samt en kapacitetsanalyse af foreningen. Det var vores 4. ansøgning, og det er da kun fornuftigt at Danida holder check på hvad der foregår i NGO-regi. Undersøgelses-missionen besøgte Vietnam 12 dage i februar 1998 og afleverede sin rapport i maj. I al væsentlighed havde man kun rosende ord for de hidtidige aktiviteter og anbefalede at DVF fortsatte sine aktiviteter med mindre modifikationer og en mere formel rapportering.

Dansk Vietnamesisk Forening blev vurderet til at være tilstrækkelig solidt funderet med 20 års arbejde, over 500 medlemmer samt kendskab og kontakt til Vietnam. Man fandt at vi har stor viden om landet Vietnam og dets sundhedssektor samt har tilstrækkelig professionel viden, til at gennemføre udviklingsprojekter i sundhedssektoren.

Der var ros til Børnehospitalet og særligt at de gik op i og besøgte programmerne på provinshospitaler og sundhedsklinikker. Specielt fandt man det "utraditionelt" at vi ikke har en fast repræsentant i Vietnam, men lader vietnameserne styre det meste i samarbejde med rådgiverne fra DVFs projekt-styregruppe, der besøger Vietnam 3-4 gange årligt. Den oprindelige ansøgning blev ændret og endte på 6,4 mio. kr., som Danida's styrelse godkendte i efteråret.

Fase tre: IMCI

Projekt-titlen for fase tre er "Integrated management of severe childhood illness in South Vietnam" (Forebyggelse og behandling af alvorlige børnesygdomme i Sydvietnam), forkortet til IMCI. Projektet blev igangsat i december 1998, og omfatter integreret behandling af de fem alvorligste børnesygdomme i Sydvietnam i fire provinser. De 5 sygdomme er lungebetændelse (ARI), diarre, malaria, underernæring og Dengue-feber. Vi skrevet om det nye projekt i nr. 2 og 3 1998, og beskriver det nærmere i kommende blade..

PS: Læs 8 siders gennemgang af 20 års indsamling og bistandsarbejde Børnesundhedsprojekt via Børnehospital nr. 1 i Ho Chi Minh byen (side 1-5), side 6-8 af Jørgen Prag og Wilfred Gluud, VietNam Ajour 2/1997, 8 sider

Beretningen er journalistisk bearbejdet af Wilfred Gluud.

Tilbage til Sundhedsprojekter