Generalforsamling 22. marts 2015

Ordinær generalforsamling kl. 14:00-16:00
DVFs lokale Lærdalsgade 7, 2300 København S

Bestyrelse valgt søndag den 22. marts 2015:

Jørgen Prag
formand
fhv. overlæge
microbiologi
Viborg
Sygehus
Sophus
Vørsing
næstformand
IT manager
Annette Winther
Formand
Hospitalsudtyr
Engelsklærer
Ole Riis
formand
Shelterindsamling
Immigrantbørn
lærer

Freddy Karup Pedersen
projektleder
immigrantbørn
professor,
overlæge dr.med.

 

Jonas Andersen
ansvarshavende redaktør
Vietnam Ajour
cand.soc

Wilfred Gluud
webmaster
seniorprogrammør
og IT analytiker

Ole Silberg Johansen
sekretær DVF
Aktivietetsudvalget
Adm.instituionsleder
Katrine Mathisen
Aktivietetsudvalget
Stud.cand.mag.
Lise Malling Olsen
Immigrantbørn
cand.mag. konsulent
 

Inger Vinther
Johansen
redaktionen
cand.mag. PhD
Van-Khanh Dang
Shelterindsamling
Immigrantbørn
lærer
Ole Westergaard
kasserer DVF
Immigrantbørn
bogholder
Birte Jensen
kasserer
Indsamlingen Hospitalsudstyr
Ditte Marie Salling
Festivalkoordinator hos Odense International Film Festival
 
 
Loan Tran
pt. Da Nang
Projekt Manager
Ingeborg
Æresmedlem
fhv. sekretær
Kirsten Vagn Jensen
Æresmedlem
(foto 1985)
formand DVF
1977-1992
og 1993-1995
forfatter og oversætter
 

 

 

 

Referat af Generalforsamlingen i Dansk Vietnamesisk Forening

PDF med hele referatet (uden bilag)

1. Valg af dirigent og referent

Jørgen Prag bød velkommen til generalforsamlingen.
Sophus Vorsing blev valgt til dirigent og Ole Silberg referent.
I anledning af nye ansigter, lavede vi en præsentationsrunde.
Næsten hele bestyrelsen deltog, samt 4 medlemmer.

2. Bestyrelsens beretning samt planer for næste års aktiviteter

Formanden Jørgen Prag konstaterer vi stadig har en meget vital organisationen. Vi havde 332 medlemmer og over 200 donorer sidste år. Besøgstallet på sidste års Kulturdag var dalende i forhold til året før.
Vi har et meget flot blad og vi har haft offentlige møder med John Nielsen, den danske ambassadør i Hanoi, og i november havde vi Thomas Bo Pedersen til et offentligt møde om Agent Orange. VIDAFA’s nye formand med følge besøgte os i efteråret 
I årets forløb har vi formidlet kontakt med sygeplejerstuderende og PhD studerende ifm. med Bao Loc hospitalet samt ydet support til andre der har villet studere ét eller andet i Vietnam.
Vi har drøftet muligheden for at udvide vores område til at arbejde i Cambodia og Laos.
Vi har startet et nyt projekt, rettighedsprojektet med støtte via CISU.
Efter enkelte bemærkninger blev beretningn godkendt. Bliv medlem!
 
3. Hospitalsindsamlingen
a. Beretning:Annette Winther fortalte, vedhæftes som bilag 1
Planer, som jo i vid udstrækning også er drømme for det kommende år.
Hospitalsindsamlingens hoveddrøm er naturligvis, at ideer må blomstre og myldre frem mhp flere medlemmer, flere donationer og måske flere bidrag i form af arv!
Den realistiske plan lige nu for 2015 er – og det er jo i lyset af vores økonomiske situation – anskaffelse af endnu et moderne operationsleje, det er i den dyre ende – i den billigere ende står anskaffelse af audio-udstyr, så sygeplejerske Ms. My’s uddannelse som taleterapeut må kunne hjælpe patienter, som af den ene eller den anden grund har mistet talens brug.
Endvidere ønsker vi et højere niveau på uddannelse – der er nu personale, der vil kunne have gavn af ophold her i Danmark – deres engelsk-niveau gør det muligt, vi ønsker direktør, overlæge dr. Thien på besøg, men vi vil naturligvis også fortsætte med at sende relevant-uddannede folk dertil mhp både iagttagelse og støtte.
Rent personligt ønsker jeg, at man vil sende mig til Bao Loc ved indvielsen af det nye hospital – den skal finde sted i slutningen af 2015 eller begyndelsen af 2016 – det anser man for sandsynligt.
Anskaffelser af endnu et moderne operationsleje er et håb vi kan efterkomme.
Det blev fremhævet at vi i 2014 var blevet betænkt med endnu en arv. Beretningen blev godkendt.
Beretningen blev godkendt. Støt Hospitalsudstyr
b. Fremlæggelse af revideret regnskab til godkendelse. Regnskabet blev gennemgået kasseren Birte Jensen, som oplyste at det indsamlede beløb i 2014 blev på 220.113 kr. Heraf bidrag 144.915 kr. og arv på 75.218 kr. MANGE TAK!
Revideret rengskab som PDF bilag 2 Godkendt
 
4. Shelterindsamlingen

Beretning: Ole Riis fremlagde beretning fra Shelter, og den skrevne beretning vedlægges referatet som bilag 3

Shelterindsamlingen årsrapport 2014
Ole Riis, formand
Vi har ca. 500 følgere på Facebook, har ca. kr. 190.000 på kontoen og har indsamlet ca. kr. 47.000 i 2014 i Danmark. Derudover har (møbelfirmaet) Scancom doneret USD 1.000 og andre lokale donorer har givet penge i Vietnam.
Indsamlingens volumen er alt for lidt og indsamlingen skal have flere personlige ressourcer tilført så vi kan gøre noget ved det. Frederikke Lindholm og jeg kan ikke i længden drive det alene, og det er min plan at få aktiveret alle de frivillige som igennem tiden har været i kontakt med enten Little Rose Warm Shelter (LRWS) eller Green Bamboo Warm Shelter (GBWS), herunder også en del udenlandske frivillige i Vietnam og over hele verden til at komme et skridt videre. På den måde vil vi få en mere international profil og vi vil måske også brande os en lille smule med eget brand.
 
 
I 2014 har vi også manglet at tage os af helt basale ting som foldere og hjemmeside og artikler til blad og hjemmeside. Og vi mangler at tage initiativ til helt basale fundraising aktiviteter. Ole er alt for presset med andre gøremål pt.. Vi har tidligere på året 2014 tænkt at starte denne strategi, men p.g.a. for meget almindeligt arbejde er det stadig ikke blevet til noget. Det skal lykkes at booste indsamlinen i 2015, eller skal man overveje at lukke den, for så kan den ikke opfylde sit primære formål: at sikre Little Rose Warm Shelters drift.
Der er ikke afholdt møder og dem der reelt er aktive i gruppen lige nu er, Frederikke Lindholm, Ole Westergaard. og Ole Riis. Loan Tran har tilkendegivet at hun vil være med, og det er faktisk rigtig godt timet, fordi Frederikke er nødt til at trække sig lidt (ikke helt) da hun er ved at starte virksomhed op i Da Nang og flytter dertil. Det er godt at have et gruppemedlem i HCMC.
Vietnameserne er gode til at indsamle, takket være de kontakter vi har været med til at formidle og takket være den kapacitetsopbygning de har fået på området. De laver også stadig de træningsaktiviteter de skal. Det har betydet at vi i 2014 kun har skullet sende kr. 50.000 til Vietnam som oprindelig antaget. De eneste andre udgifter vi har haft er kr. 1.406,25 til den lovpligtige oplysning om vores regnskab.
I 2015 vil vi i Shelterindsamlingen desuden prøve at udarbejde et nyt CISU udviklingsprojekt der skal sikre en stor spredning af det forebyggelsesmateriale vi har lavet i de tidligere CISU projekter. Ansøgning tænkes indsendt i juli. Men det afhænger af ressourcer.
Konkluderende kan vi sige, at med det nuværende indestående på kontoen, kan vi garantere driften af LRWS også i 2015. Det har vi skriftligt aftalt at gøre. 
Fradrag i DVF regi er sikret for 2015 takket være en ekstra indsats i september til november.
Beretningen godkendt. Støt Shelterindsamlingen
Fremlæggelse af revideret regnskab til godkendelse: Regnskabet blev fremlagt mundtligt af Ole Westergaard. Næsten 47.000 kr. blev indsamlet i 2014, og som nævnt er 50.000 blev overført til Shelteret. Der stod 186.354 kr. på kontoen ved årets slutning.
Revideret regnskabet vedlægges PDF som bilag 4
 
5. Underprivilegerede, illegale immigrantbørns rettigheder i HCMC (Rettighedsprojektet)
Beretning: Freddy havde fremsendt rapport som kunne udgøre en del af fremlæggelsen; vedlægges som bilag 5
Uddrag "During the monitoring trip of Ole Riis in Februar 2015 the new CISU financial guidelines has been presented to the partner HCWA. Further discussion in securing the implementation of these guidelines will take place in the first half of 2015. HCWA fund raising strategy and plans (part of the project activities) have also been discussed during the monitoring trip."
Ole Riis supplerede at vi grundlæggende har fået ca. 3½ mill. Kr. fra CISU til dette projekt, som overordnet går ud på at hjælpe migrantbørn (gadebørn) til en uddannelse i Ho Chi Minh City.
Vi kom først i gang 1/11 fordi vi manglede en PACCOM licens, som giver rettighed til at arbejde i Vietnam. Vi har modtaget godt ½ million kr. af danida i 2014.
Godkendelsen PACCOM gælder nu til februar 2018 !!!!
Fremlæggelse af revideret regnskab til godkendelse: Regnskabet blev gennemgået af Ole Westergaard og godkendt; vedlagt bilag 6
 
6. Fremlæggelse og godkendelse af foreningens reviderede regnskab samt fastsættelse af medlemskontingenter
Foreningens kasserer Ole Westergaard omdelte det reviderede regnskab. Det blev gennemgået og godkendt, bilag 7
Budget for det kommende år: Det nye budget blev vedtaget.
Dog skal man huske der efter budgettet blev fremsendt af Ole Westergaard, er blevet godkendt 8.000 kr. til kamera, 1.000 kr. i repræsentation til Katrine til brug ifm etableringen af ressourceteam. Endelig er det besluttet at foreningen hurtigst muligt skal kobles på BetalingsService, så vi kan opkræve kontingent ad den vej, en omkostning der er sat til 6-8.000 kr. til brug i indeværende år også.

Bemærkninger fra Ole Silberg, at annonceindtægterne og kontingentindtægterne er for høje, men vi valgte at bibeholde og godkendte budgettet med disse bemærkninger.

 

Fastsættelse af medlemskontingenter for 2016
Fastholdes samme niveau i 2016 altså 215 kr. / 160 og 60 kr. for hh fuldt medlemskab, nedsat som pensionist eller studerende og husstandsmedlemsskab.
Pga kun en enkelt abonnent i 2015, drøftede vi om det kunne være rigtigt at biblioteker ikke længere abonnerer, og det er desværre korrekt, de har på stribe sparet os væk de seneste år.

7. Behandling af indkomne forslag
To forslag til ændrede vedtægter

a. Ændring af formålsparagraffen §1 

Freddy Karup Pedersens motivation for en udvidelse med Laos og Cambodia:
- foreningens overlevelse, nye projekter, nye medlemmer
- relevante projekter med udgangspunkt i vore komparative fordele og hidtidige erfaringer, bl.a.
- har vi kapaciteten til at igangsætte og gennemføre nye projekter?
- vil kræve nye medlemmer, som er erfarne projektfolk

Debat frem og tilbage, men vi landede på at forslaget er vedtaget, DOG med den tilføjelse i linjen med offentlige møder, her at tilføje Cambodia og Laos på samme måde som i linjen med samarbejde og forståelse. VEDTAGET

Den nye § 1 lyder således (ændring med fed)
"Foreningens navn er Dansk Vietnamesisk Forening, stiftet 31. januar 1976. Foreningens formål er at befordre samarbejde og forståelse mellem Danmark og Vietnam, Cambodia og Laos.
Foreningen er politisk uafhængig, og samarbejder med alle officielle myndigheder, andre foreninger og enkeltpersoner uanset politisk ståsted, religiøs baggrund og etnisk oprindelse.
Foreningen har bl.a. som opgave at organisere udviklingsbistand, fremme bilateral turisme og kulturudveksling samt at udgive bladet ”VietNam Ajour” og arrangere offentlige møder om Vietnam, Cambodia og Laos.
Desuden står foreningen for de offentligt registrerede ”Landsindsamlingen Hospitalsudstyr til Vietnam" og ”Shelter indsamlingen - Hjælp socialt udsatte børn i Vietnam”.
 
b. Tilretning af §4:
Som et led i en løbende justering af vedtægterne til foreningens behov og virkelighed, foreslås indsamlinger og projekter ikke nødvendigvis at skulle fremlægge budgetter. Pkt. 3 Nuværende ordlyd:
3. Alle indsamlinger, udviklingsbistands- og andre projekter, skal
hver især have deres eget punkt på dagsordenen, og med disse underpunkter:
a. Beretning for hver af disse
b. Fremlæggelse af reviderede regnskaber til godkendelse
c. Fremlæggelse af planer og budget for det næste års aktiviteter
"og budget" er slettes. Vedtaget
 
c. Forslag om 5-års strategi
Forslag til 5-års strategi
Jonas fremlagde forslaget om 5-års-strategi, som formandsskabet skal arbejde for og med det kommende år.
"For at skabe klarhed over retningen for foreningens arbejde og indsatsområder, indstiller bestyrelsen at den kommende formand forpligtes til at udarbejde en skriftligt nedfældet 5-årsstrategi, der som minimum skal indeholde følgende elementer:
• Foreningens værdier, vision og mission
• Organisationens indsatsområder
• En granskning af trusler mod foreningen, samt foreningens styrker
• Strategiske samarbejdspartnere
• Organisationsstruktur inkl. ansvarsområder- og fordeling
• Målsætninger og milepæle for perioden
• En afklaring af hvilke kompetencer DVF vil have brug for at tiltrække for at nå sine mål
• En handlingsplan for hvordan vi når dertil
Det foreslås at formanden selv udpeger et lille handledygtigt udvalg til at løse opgaven. Udvalget kan f.eks. vælge at tage nogle af emnerne op til diskussion på temamøder i løbet af 2015, hvor hele bestyrelsen inddrages, og/eller bede enkelt-personer med særlige kompetencer til at bidrage til udarbejdelsen af delelementer af strategien. Det er ikke meningen at strategien skal trækkes ned over hovedet på bestyrelsen og derfor bør den også præsenteres og diskuteres på et bestyrelsesmøde i slut-2015 og til afstemning til Generalforsamlingen 2016."
VEDTAGET. 
 
8. Valg
a) Formand Jørgen Prag blev genvalgt til formand
b) Næstformand Sophus Vørsing genvalgt som næstformand
c) Kasserer Ole Westergaard genvalgt som kasserer
d) Sekretær Ole Silberg Johansen genvalgt sekretær
e) op til 16 øvrige medlemmer af bestyrelsen:
Genvalg af: Annette Winther, Birte Jensen, Freddy Karup Pedersen, Inger Vinther Johansen, Katrine Mathiesen, Lise Malling Olsen, Loan Tran, Ole Riis, Vân-Khanh Dang, Wilfred Gluud, Katrine Michelsen
Nyvalg af: Jonas Andersen (tidl. suppleant), Ditte Marie Salling
f) op til 4 suppleanter: ingen suppleanter blev valgt.

Ingeborg Rasmussen blev valgt til æresmedlem af bestyrelsen! 
Ingeborg fik overrakt vingave af formanden Jørgen Prag..
 
9. Valg af 2 interne revisorer og en suppleant for disse, samt en ekstern registreret eller statsautoriseret revisor
Else Marie Riis valgt til revisor. En kort drøftelse om vi kan og vil sløjfe denne post, da den tilsyneladende ikke har været aktiv, men vi besluttede tværtimod at vi vil have denne rolle styrket, og få aktiveret revisionen, som er en slags medlemmernes kritiske revision af vores regnskab.
RSM+ i Vordingborg bibeholdes som vores eksterne statsautoriserede revisor.
 
10. Godkendelse af indsamlingsudvalg samt projektgrupper
 
Hospitalsindsamlingen: Uændret: Annette, Birte, Jørgen, Karin, Preben og Wilfred.
 
Shelter – hedder kun indsamling: Ole Riis, Frederikke, Katrine, Loan, Van-Khanh og Ole Westergaard.
 
”Underprivilegerede, illegale immigrantbørns rettigheder i Ho Chi Minh City”: Gruppen består af: Freddy er formand - Ole W kasserer – derudover Jonas Andersen, Ole Riis, Van-Khanh Dang, Lise Malling Olsen og Katrine Mathiesen.
 
To PhD stillinger i Hospital #1: Gruppen består af: formand Freddy Karup Pedersen, Ole Riis og Jørgen Prag.
 
11. Eventuelt
Annette foreslår at vi ved fx blad 50 gør noget særligt ud af det, altså gør noget ud af at fortælle vores historie. Jonas tog ideen til sig.
 
Tak for god ro og orden
 

Tidligere generalforsamlinger i DVF

2014 referat fra Generaneralforsamling