Generalforsamling 17. marts 2013

Ordinær generalforsamling kl. 13:00-16:00.
DVFs lokale Lærdalsgade 7, 2300 København S

Bestyrelse valgt søndag den 17. marts 2013

Jørgen Prag
formand
overlæge
microbiologi
Viborg
Sygehus
Sophus
Vørsing
næstformand
IT manager
Ole Silberg
Johansen
sekretær
adm. institutionsleder
Freddy Karup
Pedersen
projektleder
sundhed
professor,
overlæge dr.med.
Ole Westergaard
kasserer
bogholder
Helle Blom
formand
Hospitalsudstyr
til Vietnam
over-
sygeplejerske
Ole Riis
formand
Shelter projekt
Shelterindsamling
lærer
Van-Khanh Dang
Shelter projekt
Shelterindsamling
lærer
Lien Huong Tran
Kulturdag
pædagog
Alex Van
Kulturdag
stud.merc
Wilfred Gluud
webmaster
seniorprogrammør
og IT analytiker
Inger Vinther
Johansen
redaktionen
cand.mag. PhD
Annette Winther
Indsamlingen Hospitalsudstyr
engelsklærer
Lise Malling Olsen
bistandsprojekter
cand.mag. konsulent
Birte Jensen
kasserer
Indsamlingen Hospitalsudstyr
   
Ingeborg
Rasmussen
Shelterindsamling
fhv. sekretær
Jonas Andersen
suppleant
ansvarshavende redaktør
cand.soc
æresmedlem
Kirsten Vagn Jensen
(foto 1985)
formand DVF
1977-1992
og 1993-1995
forfatter og oversætter
   

Tillæg til formålsparagraf vedtaget: "Foreningen er politisk uafhængig, og samarbejder med alle officielle myndigheder, andre foreninger og enkeltpersoner uanset politisk ståsted, religiøs baggrund og etnisk oprindelse". Der henvises til foreningens vedtægter 2014

DVF's Fem fodaftryk i 2012

Referat af Generalforsamlingen
i Dansk Vietnamesisk Forening

Dagsorden i følge vedtægterne

1. Valg af dirigent og referent
2. Bestyrelsens beretning samt planer for næste års aktiviteter
3. Hospitalsindsamlingen

 • a) Beretning
 • b) Fremlæggelse af revideret regnskab til godkendelse
 • c) Fremlæggelse af planer og budget for det næste års aktiviteter

4. Shelterindsamlingen

 • a) Beretning
 • b) Fremlæggelse af revideret regnskab til godkendelse
 • c) Fremlæggelse af planer og budget for det næste års aktiviteter

5. Shelter Projektet

 • a) Beretning
 • b) Fremlæggelse af revideret regnskab til godkendelse
 • c) Fremlæggelse af planer og budget for det næste års aktiviteter

6. Child Survival Projektet

 • a) Beretning
 • b) Fremlæggelse af revideret regnskab til godkendelse
 • c) Fremlæggelse af planer og budget for det næste års aktiviteter

7. Fremlæggelse og godkendelse af foreningens reviderede regnskab samt fastsættelse af medlemskontingenter.
8. Behandling af indkomne forslag – forslag til vedtægtsændringer
9. Valg af:

 • a) Formand
 • b) Næstformand
 • c) Kasserer
 • d) Sekretær, samt
 • e) øvrige medlemmer af bestyrelsen på 7 til 16 medlemmer.
 • Desuden vælges f) op til 4 suppleanter

10. Valg af 2 interne revisorer og en suppleant for disse, samt en ekstern registreret eller statsautoriseret revisor
11. Godkendelse af indsamlingsudvalg samt projektgrupper.
12. Eventuelt

Fremmødte:
Fra bestyrelsen: Jørgen Prag, Ingeborg Rasmussen, Helle Blom, Ole Riis, Birte Jensen, Ole Westergaard, Inger V. Johansen, Sophus Vørsing, Lien Huong Tran, Wilfred Gluud, Van Khanh. Desuden suppleant Jonas Wirke Schlein Andersen.
Afbud fra: Ole Silberg Johansen, Lise Malling Olsen, Alex Van, Annette Winther, Freddy Krarup Pedersen.

1. Valg af dirigent og referent

Jonas Wirke Schlein Andersen blev valgt som dirigent og Sophus Vørsing blev valgt som referent.
Dirigenten bød velkommen og konstaterede at generalforsamlingen var lovligt indvarslet og beslutningsdygtig.

2. Bestyrelsens beretning samt planer for næste års aktiviteter

Formanden Jørgen Prag gav en mundtlig beretning, der ligeledes indeholdt planer for det fremtidige virke.
Wilfred Gluud fortsatte med at fortælle om arbejdet med hjemmesiden og den større eksponering på Facebook.
Sophus Vørsing opfordrede til at rapportere til Wilfred Gluud om døde links og andre fejl, som altid opstår når man konverterer hjemmesiden til et nyt system.
Beretningen blev godkendt / taget til efterretning.

Formandens beretning for året 2012

af Jørgen Prag, formand
Hovedaktiviteterne er dels den 35-årige løbende indsamling til hospitalsudstyr til Bao Loc Hospital, dels indsamlingen til ”Shelter” projektet for unge piger, samt det afsluttede Child Survival projekt. De to sidste med DANIDA støtte.
DFV flyttede til nye lokaler i løbet af 2012. Ingeborg Rasmussen gjorde en stor indsats ved at sortere vort arkiv, men vi savner stadig arkivplads og det vil kærkomment, hvis I kan låne/leje en tør kælder. Det nye kontor opfylder i øvrigt til fulde dets formål, og vi er alle glade for vort kontor i Lærdalsgade 7.
Vort sekretariat er nu totalt elektronisk og styres hjemmefra af sekretæren.
Vi mailer direkte til medlemmerne, hvis der er aktuelle møder o.l., der ikke når ud i bladet. Vi har derfor interesse i alle mailadresser der kan indhentes, og vil forsøge med en henvendelse til medlemmer, der endnu ikke har givet os mailadresser.
Det har været glædeligt, at vi har fået 4 nye aktive bestyrelsesmedlemmer, der gør en stor indsats og bidrager med nye ideer og nye vinkler. Vi er nu små 400 medlemmer, men vil meget gerne være flere.
VietNam Ajour vil fremover blive i farver. Vi har 60.000 hits på hjemmesiden og er etableret på Facebook, specielt for at informere om den kommende Kulturdag, den 6. april. Der er størst søgning på vietnamesisk mad, hvorfor vi er begyndt med at samle retter til en kogebog i VietNam Ajour.
Der er jævn stor efterspørgsel for at komme ud at arbejde i Vietnam. Dette vil vi gerne støtte, men vi bør sikre, at det er de rigtige mennesker, der går forbi DVF. Foreløbigt har vi ikke oplevet problemer, men det er nok vigtigt at der foregår en vis kontrol og sikring af vores samarbejdspartnere i Vietnam, som har kapacitet til at tage sig af disse besøgende.
Foreningens fokus har gennem årene ændret sig, hvorfor det er vigtigt at få ændret vedtægterne, således at det fremgår tydeligt at det er en venskabsforening uden politiske eller religiøse sympatier eller antipatier.
Visioner: Indsamlingen er et kerneomdrejningspunkt, det vil være godt at få herboende vietnamesiske læger involveret.
Der er kommet ny ambassadør, Lai Ngoc Doan, og det glædede os at han og konen deltog i DVF´s julefrokost. Vi ser frem til det fremtidige samarbejde.
Vi ønsker meget gerne nye medlemmer og indsamlingsbidragende blandt herboende vietnamesere, og vil forsøge med fornyet kontakt til de buddhistiske og katolske grupperinger. Vi har nu 4 ud af 15 i bestyrelsen med vietnamesisk baggrund.
Vi fortsætter samarbejdet med ViDaFo – Vietnamesisk - Dansk Forening, i Vietnam. Formanden for ViDaFo dukkede uventet op i Danmark i forbindelse med et Danida kursus, hvilket blev en anledning til en middag med udveksling af ideer og synspunkter.
Kort sagt vi forsætter med at holde fanen højt, med udsigt til nye aktive bestyrelsesmedlemmer og nye aktiviteter.

Beretning ved Wilfred Gluud, webmaster 

Hjemmesiden DAVIFO.DK
Vi har lige ændret hjemmesiden www.davifo.dk med nyt banner og til mørk baggrund, så der er større kontrast til vinduet med indhold, efter forslag fra vores designer Nis Jensen.
Den 15. december blev hjemmesiden, www.davifo.dk opgraderet til standardsystemet Drupal, som er Open source. Dette er et CMS-system, hvilket betyder vi selv kan rette indholdet, men er nødt til at have assistance udefra for at rette det tekniske. Den mest synlige forbedring er en meget bedre søgefunktion, hvor man kan skrive flere ord i søgefeltet. Desuden har Drupal forbedret sikkerhed samt en forbedret editor. Desuden har vi et standardmodul til at tildele rettigheder til at ændre på siderne. Der er konverteret tæt på 300 sider. Og nu til lidt statistik med gennemsnitlige daglige besøg: 2012 var et bedre år end 2011 med 282 besøg, mod 272 i 2011. Hvis du vil vide mere om hjemmesiden så er der en halvgammel nyhed på forsiden hvor udviklingen er beskrevet.

Facebook
Foreningen er gået på Facebook både som forening, med de 2 indsamlinger, samt Vietnam Kulturdag. Dansk Vietnamesisk Forening har 66 LIKES og bringer nyheder fra Vietnam.
The Shelter Collection har 126 LIKES og valgt at være på engelsk for at både appellere til danskere og kunne læses fra Vietnam.
Hospitalsudstyr til Vietnam har indtil nu kun 37 LIKES, men vi håber der kommer flere når vi viser fotos for det udstyr der er doneret i 2012. Vietnam Kulturdag har 40 LIKES, men der skal nok komme flere! Vi opfordrer alle medlemmer til at LIKE os på Facebook!

3. Hospitalsindsamlingen

a) Formanden for Hospitalsindsamlingen, Helle Blom, gav en mundtlig beretning, der udsendes med referatet. Beretning blev godkendt / taget til efterretning.

Årsberetning Hospitalsudstyr 2012

Igen i år har vi haft mulighed for at hjælpe Provinshospitalet i Bao Loc med udstyr og uddannelse. Annette Winther, vores engelsklærer, er p.t. i Bao Loc og det er i år fjerde gang hun er derude. Hun var ikke mere end lige ankommet før en af lægerne kom løbende hende i møde, tog begge hendes hænder og udtrykte meget stor taknemmelighed for det apparatur de havde modtaget. Annette har igen lavet flere hold af elever på forskellige niveauer samt diskussionsgrupper.
Vores formand Jørgen Prag, har besøgt hospitalet en enkelt gang og han fik også mange positive tilkendegivelser med hjem.
I Dansk Vietnamesisk Forening mærker vi en stigende interesse for Vietnam. Specielt for Hospitalsindsamlingen drejer det sig om henvendelser fra sundhedsfaglige, der meget gerne vil ud og hjælpe hvor de kan. Bao Loc har haft besøg af 3 sygeplejestuderende, der har lavet en opgave om underernærede børn og børnedødelighed i forbindelse med deres studie. De vil være med på vores kulturdag og berette om oplevelsen.
Det er ikke helt let at formidle kontakter i Vietnam. Hvis man vil arbejde kræver det også speciel tilladelse som man skal sørge for at få på plads i god tid. I det omfang Bao Loc Hospitalet giver tilladelse til det, vil vi godt i foreningen hjælpe med at formidle kontakten.
Hospitalsindsamlingen er kommet på Facebook. Jeg håber at vi på den måde når længere ud og vi har da også tanker i gang om andre tiltag.
Der er i 2012 indsamlet 113.806 kr., og vi har i 2012 indkøbt udstyr for 445.000 kr.
Det godkendte regnskab vil blive lagt frem på generalforsamlingen og blive trykt i vores blad.
Som det fremgår af ovenstående har vi nu brugt det sidste af den arv vi modtog i 2009.
Bao Loc General Hospital har stadig brug for vores støtte og vi har netop fået en ny liste med de behov de har for hjælp. På trods af at Vietnams økonomi er i fremgang, ligger Bao Loc i en fattig provins. Derfor er alle bidrag velkomne og man skal huske på at alle bidrag er fradragsberettigede. Helt ned til den første krone.
En stor tak til alle der støtter ”Hjælp syge børn i Vietnam” fra os alle i hospitalsindsamlingen:
Birte Jensen, Karin Mogensen. Annette Winther, Preben Byberg, Wilfred Gluud, Jørgen Prag og
Helle Blom, formand for Hospitalsindsamlingen

b)  Regnskabet, der var udsendt forud for generalforsamlingen, blev godkendt. Regnskabet indgår dog i Dansk Vietnamesisk Forenings samlede regnskab og revision. /sites/default/files/userfiles/image/00-PDF.jpg
c) Der planlægges at indkøbe endnu et anæstesiapparat. Jørgen Prag gjorde opmærksom på at en tidligere indkøbt vaskemaskine her 2 år efter allerede er rusten og det er derfor vigtigt at stille krav til kvaliteten.

4. Shelterindsamlingen

a) Formanden for Shelter indsamlingen Ole Riis aflagde beretning: 

Årsrapport Shelterindsamlingen 2012 
Shelter indsamlingen er primært et redskab til at sikre den økonomiske bæredygtighed for Little Rose Warm Shelter (LRWS) efter at Danida støtten er udfaset ved slutningen af 2013. Indsamlingen støtter dog også andre støtteværdige projekter.
Shelter indsamlingen har fået tilknyttet Flemming Johannesen og Thomas Jakobsen, der begge er erhvervsdrivende i HCMC, som ambassadører. Derudover har vi tilknyttet Frederikke Lindholm som country manager. Dette har givet indsamlingsgruppen en del flere ressourcer, og resulteret i flere lokale indsamlingsaktiviteter i HCMC. Lige nu er udfordringen at sørge for at vi alle, især styregruppens formand, får informeret bredt og godt nok. Det er altid udfordringen når nye frivillige tilknyttes.
I 2012 har vi takket være en stor donation fra Scancom støttet SPI projektet. Et projekt for ”social professional integration” af unge drenge, der er tidligere gadebørn, og hjælpes med at få fodfæste på arbejdsmarkedet. Andre store donationer fra virksomheder i 2012 har været fra Sonion A/S og Sunmark A/S. Pengene er blevet brugt til at sikre den økonomiske støtte efter udløbet af Danida pengene til LRWS. Sunmarks støtte i 2010 og 2011 har været brugt til at give en professionel fundraising træning til de ansatte på LRWS. Et arbejde vi den nye country manager konsoliderer i 2013.
Derudover er det indkommet et beløb på ca. kr. 120.000 fra Sex og Samfund, som har betalt for CSAP træningsmateriale. Beløbet blev først indsat på projektkontoen som en indtægt. Men CISU gav os skriftlig besked på at indtægtsføre dem på indsamlingskontoen mhp sikring af driften af shelterets drift.
Således har vi i dag lidt over kr. 300.000 på den danske og den vietnamesiske indsamlingskonto tilsammen. Det betyder at LRWS i hvert fald er sikret til udgangen af 2014. Det er vi meget stolte af at have opnået, for de betyder at strategien med at lave en fundraisingindsats i et Danidafinansieret projekt for at sikre den økonomiske bæredygtighed er lykkes. Men vi regner med at øge vores indsamling i 2013.
Vi har oprettet en Facebook side som allerede har ca. 120 ”likes”. Vi har ikke været gode nok til at vedligeholde den danske webside på www.davifo.dk, som vi har fået selvstændig login kode til.
Det ved tidligere lejligheder annoncerede nyhedsbrev er stadig undervejs. Vi har ikke haft tid, men det er lige på trapperne.
Flere unge frivillige har henvendt sig til os, og vi er ved at lave nogle aftaler med LRWS om vi kan finde en fast formel for at tilknytte ad hoc frivillige til shelteret.
Ole Riis vil blive udstationeret i tre måneder i 2013 (august – oktober). Her vil indsatserne være: stable fundraisingarrangementer på benene, indsatserne generelt, business model for spredning af CSAP og SEL materiale mm vil blive yderligere konsolideret, samt særligt brugen af sociale medier og kontakten til DK expat miljøet i Vietnam.

Wilfred Gluud spurgte til hvordan udstationering bliver finansieret og der blev svaret, at det sker via projektet. Wilfred Gluud gjorde opmærksom på et godt videoklip om Shelteret, som der er et link til på DVF hjemmeside. Projektet har fået ”country manager” Frederikke Lindholm tilknyttet som frivillig, og der udbetales et månedligt mindre beløb til lokale og transport. Der afholdes et musikarrangement i Vietnam, hvor overskuddet går til Little Rose Warm Shelter. Jørgen Prag rejste problemstillingen ved at de 2 indsamlinger ukoordineret henvender sig til de samme donorer, der var enighed om at man respektfuldt bør orientere hinanden. Beretningen blev godkendt / taget til efterretning.
b)  Regnskabet blev godkendt. Regnskabet indgår formelt i Dansk Vietnamesisk Forenings samlede regnskab og revision.
c) Fokus på at gøre fundraisingen bæredygtig, så Shelteret kan fortsætte.

5. Shelter Projektet

a) Formanden Ole Riis gav en mundtlig beretning der udsendes med referatet.

Årsrapport Shelter projektet 2012 
DVF's såkaldte Shelter projekt, som nu gennem 2 faser og 8 år har støttet Little Rose Warm Shelter, skulle egentlig være sluttet 31.12.2012. Men projektgruppen sendte en ansøgning (se ansøgningen på vores hjemmeside), til de bevilgende myndigheder om en ét årig forlængelse. Denne forlængelse blev bevilget uden indskrænkninger omkring årsskiftet.
Projektet var sådan set i mål på de afgørende elementer, men projektgruppen ønskede at lave en yderligere konsolidering. Det nytænkende ved vores projekt har været at vi allerede fra starten af projektets første fase havde ind tænkt en økonomisk bæredygtighedsstrategi, som indebar en indsats både fra den danske projektgruppe, men også en kapacitetsopbygning af partneren, således at de kunne klare sig efter Danida støtten hørte op. Denne strategi er lykkedes.
I Vietnam er der i dag således flere ambassadører med baggrund i det danske expat miljø. Derudover har Shelterindsamlingen fået en frivillig ”country manager” Frederikke Lindholm. I slutningen af 2012 havde vi en frivillig udstationeret i HCMC som skulle hjælpe LRWS med projektmålene.
I 2013 vil Danida støtten til driften af LRWS fase ud i perioden fra 1.7.2013 til 31.12.2013 med 1/6 om måneden, således den ved årsskiftet er helt udfaset. Herefter skal Shelterindsamlingen og LRWS egen fundraising skaffe pengene selv til hele driften.
Den etablerede Shelterindsamling og omkring den, er nu frivillig i både Vietnam og Danmark, og der arbejdes aktivt for at samle penge ind til LRWS og andre støtteværdige formål, og personalet på LRWS er blevet uddannet i også selv at kunne fundraise. I konsolideringsfasen i 2013 skal der særlig fokus på en nye såkaldt ”business model”, hvor LRWS får penge for at træne andre sheltre og institutioner i seksuelt forebyggelsesarbejde (CSAP) og i social og emotionel læring (SEL).
Øvrige forhold vi sætter fokus på i konsolideringsperioden i 2013 er 1) bedre advocacy arbejde, 2) teambuilding, 3) kursus i rehabilitering gennem drama, 4) ekstra træning og coaching i CSAP og SEL arbejde, samt en ekstern evaluering af hele projektet.
Mht. CSAP og SEL træningen er vi i dag så langt med LRWS og den tilknyttede core group af trænere, at vi kan betragte det som et ressourcecenter for CSAP og SEL viden i Vietnam. Det materiale vi har udviklet indenfor begge kategorier, dels i samarbejde med Stairway Foundation og dels med Social Pædagogisk Forlag, er nok det bedste der findes i Vietnam. Det er vi meget stolte af, og vi arbejder i 2013 med at sprede det yderligere, og har allerede kontakt til flere interessenter herunder en forskningsenhed under det vietnamesiske undervisningsministerium. Materialet blev med succes præsenteret for NGO miljøet i Hanoi ved et seminar i november 2012.
For en mere detaljeret redegørelse se årsrapporten til CISU (english )

Beretningen blev godkendt / taget til efterretning.
b) Der er ikke noget separat regnskab for denne del, idet det indgår i foreningens regnskab.
c) Der henvises til tiltagene der er nævnt i beretningen.

6. Child Survival Projektet

a) Projektleder Freddy Krarup Pedersen havde forud for mødet skrevet en kort mail:
Projektet er som aftalt afsluttet 30. november 2012. Slutrapport og slutregnskab bliver i overensstemmelse med reglerne udarbejdet og indsendt til danida senest 6 maaneder efter projektets afslutning, dvs. inden 1. juni, men bliver forinden rundsendt til bestyrelsen. Der skal laves en endelig afrapportering til Danida inden 30. maj 2013.
b) Der udarbejdes endeligt regnskab inden 30. maj 2013.
c) Da projektet ophører, er der ingen fremtidige planer og intet budget.

7. Fremlæggelse og godkendelse af foreningens reviderede regnskab samt fastsættelse af medlemskontingenter
PDF med regnskabet 
Regnskabet blev gennemgået af Ole Westergaard og efter nogle få interessespørgsmål blev det godkendt. Der skal fortsat gøres en indsats for at få flere medlemmer og samtidig passe på omkostningerne. Kontingent forbliver uændret. Det blev besluttet at virksomhederne frivilligt kunne foretage en større indbetaling af kontingentet for at støtte foreningen.

8. Behandling af indkomne forslag – forslag til vedtægtsændringer
Der var indkommet et forslag til vedtægtsændring fra medlem Sophus Vorsing. Det omhandler noget så vigtigt som foreningens formålsparagraf.
Forslaget, fremsat af bestyrelsesmedlem Sophus Vørsing, lyder: "For at understrege foreningens uafhængighed vil jeg foreslå, at foreningens nuværende vedtægt §1, Navn og formål, tilføjes følgende formulering: ”Foreningen er politisk uafhængig, men samarbejder med alle officielle myndigheder, andre foreninger og enkeltpersoner uanset politisk ståsted, religiøs baggrund og etnisk oprindelse".Formuleringen er egentlig blot en tilpasning til nuværende forhold og giver os forhåbentlig mulighed for at synliggøre uafhængigheden og mane rygtedannelse om afhængighed i jorden."

Den foreslåede ændring af foreningens formålsparagraf § 1 blev vedtaget. Desuden var der et forslag om i foreningens formålsparagraf, 2. afsnit, første sætning, at ændre ”men” i linje 3 til ”og”. Fremover vil teksten således være:
§ 1. Navn og formål
Foreningens navn er Dansk Vietnamesisk Forening, stiftet 31. januar 1976. Foreningens formål er at befordre samarbejde og forståelse mellem Danmark og Vietnam og fremme venskabet mellem danskere og vietnamesere.
Foreningen er politisk uafhængig, og samarbejder med alle officielle myndigheder, andre foreninger og enkeltpersoner uanset politisk ståsted, religiøs baggrund og etnisk oprindelse.
Foreningen har bl.a. som opgave at organisere udviklingsbistand, fremme bilateral turisme og kulturudveksling samt at udgive bladet ”VietNam Ajour” og arrangere offentlige møder om Vietnam. Desuden står foreningen for de offentligt registrerede ”Landsindsamlingen Hospitalsudstyr til Vietnam" og ”Shelter indsamlingen - Hjælp socialt udsatte børn i Vietnam”.
Printervenlige versioner af den ændrede vedtægt  2 sider A4 på højkant - 1 side A4 horisontal

9. Valg af formand og bestyrelse

a) Jørgen Prag genopstiller som formand, og blev valgt uden modkandidater med akklamation.
b) Sophus Vørsing genopstiller som næstformand, og blev valgt uden modkandidater med akklamation.
c) Ole Westergaard genopstiller og blev genvalgt med akklamation, men gjorde opmærksom på at han ikke genopstiller til næste år. Der bør allerede nu tænkes på hvordan ny kasserer hverves. Ole Westergaard ønsker at danne parløb med en eventuel ny kasserer i en periode så posten kan overdrages sikkert.
d) Ole Silberg Johansen havde forud for generalforsamlingen tilkendegivet at han genopstiller som sekretær, og blev valgt med akklamation.
e) Følgende blev genvalgt til bestyrelsen: Inger Vinther Johansen, Ole Riis, Helle Blom, Van-Khanh Dang, Wilfred Gluud, Ingeborg Rasmussen, Birte Jensen, Lien Huong Tran, Freddy Karup Pedersen, Annette Winther, Lise Malling Olsen og Alex Van. Ingeborg Rasmussen gjorde opmærksom på, at hun ikke havde til hensigt at genopstille ved næste generalforsamling.
f) Jonas Wirke Schlein Andersen blev genvalgt som suppleant.

10. Valg af 2 interne revisorer og en suppleant for disse, samt en ekstern registreret eller statsautoriseret revisor

Karin Mogensen blev genvalgt og Else Marie Riis blev nyvalgt som interne revisorer. Der kunne ikke vælges en suppleant og posten er derfor vakant. Konsekvenserne af dette skal undersøges til næste generalforsamling.
RSM Plus blev genvalgt som ekstern revisor.

11. Godkendelse af indsamlingsudvalg samt projektgrupper

Sammensætningerne indsamlingsudvalg og projektgrupper er som følger:
Landsindsamlingen Hospitalsudstyr til Vietnam: Formand Helle Blom, kasserer Birte Jensen, overlæge Jørgen Prag, overlæge Karin Mogensen, ingeniør Preben Byberg, redaktør Wilfred Gluud samt engelsklærer Annette Winther.
Sheltergruppe: Projektleder/formand Ole Riis, Vân-Khanh Dang, kasserer Ole Westergaard, Nis Jensen, Ingeborg Rasmussen samt nyvalgte Frederikke Lindholm.
Child Survival: Projektleder Freddy Karup Pedersen, kasserer Ole Westergaard, overlæge Jørgen Prag, overlæge Finn Jonsbo, læge Alexandra Kruse, samt overlæge Karin Mogensen.

12. Eventuelt

Der var ingen bemærkninger til eventuelt.
Da dagsordnen var udtømt, afsluttede dirigenten generalforsamlingen kl. 14.55, takkede for god ro og orden og overlod ordet til formanden for en kort bemærkning. Formanden takkede bestyrelsen for et godt samarbejde og var imponeret over det flotte fremmøde og indsats på en søndag.

Bilag til referatet som PDF

1) Beretning formand/bestyrelse jv. pkt. 2 

2) Beretning om hjemmeside og Facebook  jf. pkt. 2 
3) Beretning Hospitalsindsamlingen  jf. pkt. 3a 

4) Regnskabet for Hospitalsindsamlingen  jf. pkt. 3b 
5) Årsrapport Shelter Indsamlingen  jf. pkt. 4a 
   For en mere detaljeret redegørelse se årsrapporten til CISU (english  )

6) Regnskabet for Shelter Indsamlingen jf. pkt. 4b 
7) Årsberetning Shelter Projektet jf. pkt. 5a 
8) Foreningens regnskab jf. pkt. 7 
9) De nye endelige vedtægter i fuld ordlyd jf. pkt. 8 
      Printervenlige  2 sider A4 på højkant - 1 side A4 horisontal

Tidligere generalforsamlinger i DVF:  
Generalforsamling DVF den 17. marts 2013  
2012 25. marts - 2011 26. marts 
2010 - 2009 - 2008-2000